Charakteristika ZŠ

Naše škola má 5 samotatných ročníků 1.stupně  ZŠ .

V přízemí se nachází prostor šaten, učebna školní družiny, která je v dopoledních hodinách učebnou přípravné třídy a jedna kmenová učebna, 1.třída. Na konci chodby je vstup do školní jídelny.  Dále je zde technické zázemí školy.

Na druhé strany chodby je vstup do sportovní haly, která je v dopoledních a časně odpoledních hodinách určena k potřebám školy.

V prvním patře je jedna kmenová učebna,5.třída, jejíž součástí je i počítačová učebna.

Dále je tady pracovna keramiky, v které jsou v zadní části 3 pece(2 keramické a 1 smaltovací) a hrnčířský kruh.

Na tomto patře se ještě nachází kancelář- ředitelna, sborovna, pracovna Školního poradenského pracoviště a školního psychologa a kabinety.

V posledním druhém patře jsou 3 kmenové učebny, 2.-4.třída,  spolu s kabinety a malá učebna, kterou využíváme k předmětu speciálně pedagogické péče a v odpoledních hodinách ke kroužkům doučování, čtenářských dílen.

Okolo školy je školní pozemek, který je využíván hlavně k odpočinkově-sportovní činnosti.

Zaměření školy

Škola je zaměřena na:

  • rozvoj všeobecného přehledu
  • práce s výpočetní a komunikační technikou
  • výchova k umění- keramická dílna ve škole, výtvarný kroužek
  • sportovní výchovu -velká nabídka sportovních kroužků
  • široká nabídka zájmových kroužků – viz Zájmové kroužky
  • vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
  • preventivně intervenční systém podpory žáků ohrožených školním neúspěchem – nabídka doučovacích kroužků a kroužků čtenářské gramotnosti, činnost Školního poradenského pracoviště, spolu s činností školního psychologa jako pomoci žákům, třídám, vyučujícím a zákonným zástupcům žáků při řešení školních problémů

 –         chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

–         zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

–         pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků, například od 1. ročníku nabídkou zájmového kroužku angličtiny

–         vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;

–         preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;

–         vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;

–         chceme stejnou péči věnovat všem žákům;

–         chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);

–         nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;

–         provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;

–         chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží  školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.