Zápis – MŠ, ZŠ, Přípravná třída

Zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Výsledek zápisu : PŘIJETÍ

Zápis dětí do mateřské školy Žabčice na školní rok 2019/2020 se koná ve středu 15.5.2019 od 10,00-16,00h v kanceláři MŠ Žabčice.

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

K zápisu doneste vyplněnou a potvrzenou žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zápis do ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Vyhlášení zápisu do ZŠ – ZDE

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Zápis do prvních tříd proběhne v základní škole Žabčice v pondělí  8.4.2019 od 14,30 do 17,00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

Zápisní list do 1.třídy- ZDE

Dítě se zápisu aktivně zúčastní. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy  a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem , které bude dítěti přiděleno u zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu).

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Zápis do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ

Vyhlašujeme v termínu od 9.dubna do 15.dubna 2019 zápis do Přípravného ročníku ZŠ Žabčice školního roku 2019/2020

Žádost o přijetí do přípravné třídyZDE

Vyhlášení zápisuZDE

Přípravná třída

 • Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky  a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro předškoláky.
 • Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 a nejvíce 15 dětí.
 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Děti, které byly u zápisu, i vyřízený odklad povinné školní docházky.
 • Přednost v přijímání mají děti s odkladem povinné školní docházky. V případě většího počtu dětí bude kritériem pro přijetí datum narození dítěte.
 • Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
 • Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
 • Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky.
 • Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
 • Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou nenásilnou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
 • Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, popřípadě navštěvovat zájmové kroužky ŠD a ZŠ.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně ; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.