ZÁPIS ZŠ

Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.TŘÍDY-ŠKOLNÍ ROK 2021/2022zde

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36odst.4školského zákona v období od 1.dubna do 30.dubna 2021.  Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( +Zápisní list):

  1. Můžete stáhnout na webových stránkách školy,
  2. Vyzvednout vytištěný formulář na vrátnici školy nacházející se v ulici Školní 447, a to ve středu 31.3.2021

Kopii rodného listu dítěte musí škola obdržet společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro účely vedení matriky.

TERMÍN ZÁPISU do 1. třídy je 1. až 16. duben 2021. Během této doby zákonní zástupci mohou podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nejlépe elektronickou formou, případně doručit podepsanou žádost o přijetí k vzdělávání, těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy (přílohou zprávy bude vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list), identifikační číslo datové schránky: jjymjcn;
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, uznávaný elektronický podpis bude také na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (nelze jen poslat prostý email s elektronickou přílohou) na adresu: reditelka@skolazabcice.cz;
  3. Osobním doručením originálu přihlášky do  školy (1.4., 7.4., 12.4., 16.4. od 8-10h);
  4. Zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Žabčice,

Školní 447,

66463 Žabčice

Prosíme zákonné zástupce, aby žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zaslali škole pokud možno co nejdříve.

Prosíme také o případné sdělení, že máte zájem dále žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) do poznámek na konci žádosti.

Dokumenty, které musíte podat k zápisu do ZŠ:

1.Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

2. Zápisní list do 1.třídy- ZDE

3. Kopii Rodného listu dítěte

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí být součástí žádosti o odklad). Pokud tomu tak není, správní řízení bude přerušeno do doby vydání doporučení PPP.

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle     § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

JAK BUDE ŠKOLA POSTUPOVAT PO DORUČENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI?

Do 7 dnů od podání žádosti obdržíte od školy na Vámi uvedený email (datovou schránku) potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Neuvedete-li v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mail ani svou datovou schránku, bude Vám přijetí žádosti potvrzeno telefonicky. Žádáme Vás o kontrolu potvrzení o přijetí, v případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte  e-mailem: reditelka@skolazabcice.cz.

Pokud v průběhu řízení vznikne pochybnost o trvalém bydlišti dítěte, je škola oprávněna vyžadovat dodatečně dokumenty, které musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 28. dubna 2021 (zákonní zástupci budou vyzváni e-mailem, uvedou-li jej v žádosti, případně pak telefonicky).

Pod zaslaným registračním číslem následně zveřejníme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky na Základní škole Žabčice.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. třídy bude uvedeno na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejpozději do 14. května 2021. Žadatelům, kteří nebudou přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole Žabčice, bude po dni zveřejnění zasláno příslušné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2021/2022 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity třídy , dle následujícího pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
  2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
  3. Děti s jiným trvalým pobytem.