Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vyhlášení zápisu do 1.třídy školní rok 2022/2023 – ZDE

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( +Zápisní list):

  1. Můžete stáhnout na webových stránkách školy,
  2. Vyzvednout vytištěný formulář v naší mateřské škole
  3. Doručte požadované dokumenty do základní školy nebo naší mateřské školy do 18.3.2022
  4. Dostavte se k zápisu s dítětem v čase, na který jste se přihlásili ( tabulka k doplnění Vašeho času je v naší mateřské škole, popřípadě zavolejte)

TERMÍN ZÁPISU do 1. třídy je 4.duben 2022.

K zápisu doneste k nahlédnutí Rodný list dítěte.

Prosíme také o případné sdělení, že máte zájem dále žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) do poznámek na konci žádosti.

Dokumenty, které musíte podat k zápisu do ZŠ:

1.Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

2. Zápisní list do 1.třídy- ZDE

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházkyZDE

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí být součástí žádosti o odklad). Pokud tomu tak není, správní řízení bude přerušeno do doby vydání doporučení PPP.

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle     § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Během zápisu obdržíte Registrační číslo Vaší žádosti. Do 7 dnů od zápisu zveřejníme seznam přijatých dětí na úřední desce školy a na webové stránce školy. Žadatelům, kteří nebudou přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole Žabčice, bude po dni zveřejnění zasláno příslušné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2022/2023 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity třídy , dle následujícího pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
  2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
  3. Děti s jiným trvalým pobytem.