Zápis do základní školy- školní rok 2020/2021- ZMĚNA

Na základě Opatření ministra školství, č.j. MSMT-12639/2020-1, proběhne zápis do 1. tříd bez účasti dětí (zrušena motivační část zápisu) a s minimální fyzickou účastí zákonných zástupců.

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( +Zápisní list):

 1. Můžete stáhnout na webových stránkách školy,
 2. Vyzvednout vytištěný formulář na vrátnici školy nacházející se v ulici Školní 447, a to každé pondělí od 8 do 10 hodin.

Kopii rodného listu dítěte musí škola obdržet společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro účely vedení matriky.

TERMÍN ZÁPISU do 1. třídy je 1. až 27. duben 2020. Během této doby zákonní zástupci mohou podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nejlépe elektronickou formou, případně doručit podepsanou žádost o přijetí k vzdělávání, těmito způsoby:

 1. Do datové schránky školy (přílohou zprávy bude vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list), identifikační číslo datové schránky: jjymjcn;
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, uznávaný elektronický podpis bude také na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (nelze jen poslat prostý email s elektronickou přílohou) na adresu: reditelka@skolazabcice.cz;
 3. Osobním doručením originálu přihlášky do  školy (pondělí 8-10h);
 4. Zasláním poštou na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Žabčice,

Školní 447,

66463 Žabčice

Prosíme zákonné zástupce, aby žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zaslali škole pokud možno co nejdříve.

Prosíme také o případné sdělení, že máte zájem dále žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) do poznámek na konci žádosti.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

Zápisní list do 1.třídy- ZDE

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí být součástí žádosti o odklad). Pokud tomu tak není, správní řízení bude přerušeno do doby vydání doporučení PPP.

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

JAK BUDE ŠKOLA POSTUPOVAT PO DORUČENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI?

V prvních dnech měsíce dubna 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce žádostí.

Do 7 dnů od podání žádosti obdržíte od školy na Vámi uvedený email (datovou schránku) potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Neuvedete-li v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mail ani svou datovou schránku, bude Vám přijetí žádosti potvrzeno telefonicky. Žádáme Vás o kontrolu potvrzení o přijetí, v případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte  e-mailem: reditelka@skolazabcice.cz.

Pokud v průběhu řízení vznikne pochybnost o trvalém bydlišti dítěte, je škola oprávněna vyžadovat dodatečně dokumenty, které musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 30. dubna 2020 (zákonní zástupci budou vyzváni e-mailem, uvedou-li jej v žádosti, případně pak telefonicky).

Pod zaslaným registračním číslem následně zveřejníme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky na Základní škole Žabčice.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. třídy bude uvedeno na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejpozději do 15. května 2020. Žadatelům, kteří nebudou přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole Žabčice, bude po dni zveřejnění zasláno příslušné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity třídy , dle následujícího pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
 2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
 3. Děti s jiným trvalým pobytem.

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

(např. v případě nemoci)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

 • prohlédněte si webové stránky školy www.skolazabcice.cz
 • v dubnu nebude den otevřených dveří