Zápis do Mateřské školy Žabčice

Vyhlášení zápisu do MŠ školní rok 2022/2023ZDE

Pozvánka – ZDE

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon,správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.

Žádosti:

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

Žádost lze vyzvednout osobně v budově MŠ

Žádost vyplňte čitelně a uveďte aktuální telefonní čísla a e-mailovou adresu pro další komunikaci. Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2022. K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení. Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte.Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

Termín zápisu je 11.5.2022.

Žádosti o přijetí a další dokumenty přineste v den zápisu 11.5.2022, nejpozději však do 16.5.2022 do MŠ přímo zástupkyni pani Daně mrázkové.

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena v den zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a informační tabuli na budovách MŠ a ZŠ.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 1. 6. 2022.