Přípravná třída, školní rok 2018/2019

Od pátku 13.4.  2018 přijímáme žádosti do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ve školním roce 2018/2019.

Žádost o přijetí ke stažení : ZDE

Příjímat žáky bude ředitelka školy průběžně do úplné naplněnosti kapacity přípravné třídy (15 dětí), nejdéle do 8.6.2018.

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro předškoláky.

 • Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 a nejvíce 15 dětí.
 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
 • Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
 • Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky.
 • Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
 • Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou nenásilnou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole.
 • O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května daného roku. Je nutné mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické poradny, se kterou je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
 • Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny (ranní i odpolední).
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně – pokud dítě chodí na svačiny, které jsou dotované, a na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.