Přípravná třída 2019/2020

Vyhlašujeme v termínu od 9.dubna do 10.května 2019 zápis do Přípravného ročníku ZŠ Žabčice školního roku 2019/2020

Žádost o přijetí do přípravné třídyZDE

Přípravná třída

 • Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky  a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro předškoláky.
 • Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 a nejvíce 15 dětí.
 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Děti, které byly u zápisu, i vyřízený odklad povinné školní docházky.
 • Přednost v přijímání mají děti s odkladem povinné školní docházky. V případě většího počtu dětí bude kritériem pro přijetí datum narození dítěte.
 • Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
 • Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
 • Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky.
 • Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
 • Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou nenásilnou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
 • Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, popřípadě navštěvovat zájmové kroužky ŠD a ZŠ.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně ; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.