ŠVP PV

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Žabčice

 

Krok za krokem celým rokem

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

Identifikační údaje o mateřské škole. 3

Charakteristika školy. 4

Podmínky předškolního vzdělávání4

Co se děje ve třídě Žabek. 7

Co se děje ve třídě Sluníček. 7

Co se děje ve třídě Myšek a Medvídků. 8

Charakteristika vzdělávacího programu. 8

Vzdělávací obsah. 9

Stručná charakteristika podtémat9

Evaluace v mateřské škole. 17

Minimální preventivní program sociálně-patologických jevů v MŠ. 20

Přílohy. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název ŠVP:  Krok za krokem celým rokem

Název:           Základní škola a Mateřská škola Žabčice

Jméno ředitele: Mgr. Kateřina Svobodová

Zřizovatel:     Obec Žabčice

Adresa zřizovatele: Kopeček 4, Žabčice 664 63

Adresa ZŠ:    Školní 447, 664 63 Žabčice

Adresa MŠ –  odloučené pracoviště:  Nádražní 367, 664 63 Žabčice

Telefon ZŠ:    547 234 436

Telefon MŠ:   547 234 427

E-mail ZŠ:     zszabcice@skolniweb.cz

E-mail MŠ:    materskaskolaz@seznam.cz

www.skolazabcice.unas.cz

IČO:             65264843

Vedoucí učitelka MŠ: Dana Mrázková

Zpracovatelé ŠVP: pedagogický sbor MŠ

Platnost ŠVP od 1.9.2013

Projednáno na pg poradě: 5.6.2013

Číslo jednací: 146/2013

Projednáno na pg poradě 28.1.2014

Číslo jednací: 39/2014

Platnost přílohy od 1.2.2014

Projednáno na pg poradě 18.6.2014

Číslo jednací: 128/2014

Platnost dodatku od 1.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy

 

Budova MŠ se nachází v řadové zástavbě s volným okolím a vlastní zahradou. Budova je jednopodlažní, čtyřtřídní, se školní kuchyní. Mš lze naplnit do počtu 96 dětí podle šk.z. č. 561/2004.

Budovu rozděluje vstupní hala, sloužící k přístupu do všech prostor v přízemí i v suterénu, kde se nachází prádelna, kotelna a sušárna, tak i schodiště do poschodí.

V přízemí se na levé straně nachází třída ŽABKY s šatnou, příslušenstvím a lehárnou a třída SLUNÍČKAs šatnou, příslušenstvím a lehárnou a společnou výdejnou jídla pro obě třídy. V přízemí je veřejné WC, kancelář, šatna pro pracovnice a školnici. Z haly vede schodiště do poschodí. Na pravé straně se nachází kuchyně se sklady jídla a šatnou pro personál, vchod do suterénu a tzv. zahradní místnosti s příslušenstvím.

V poschodí  vpravo se nachází třída MYŠKY s šatnou, příslušenstvím a lehárnou. Vlevo třída MEDVÍDCI s šatnou, příslušenstvím a lehárnou a společnou výdejnou jídla pro obě třídy.

Budova MŠ je po rozsáhlé rekonstrukci, školní zahrada je nově osázená trávou,  stromy se zabudovanou závlahou a pravidelně udržována. Vybavena dvěma zakrytými pískovišti, novou víceúčelovou prolézačkou s bezpečností dopadovou plochou ve tvaru lodi.  Velké pískoviště je zastíněno pergolou pro slunečné dny.

Na škole pracuje Rada školy, naší MŠ zastupuje vždy jeden rodič, kterého si zvolí rodiče na zahajovací třídní schůzce.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

 

Materiální podmínky

Naše mateřská škola má vyhovující prostory dle příslušného předpisu, všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy. Vnitřní prostory tříd jsou dostatečně prosvětlené a bez ohrožení hlučnosti.

Každá třída má samostatnou lehárnu vybavenou novými dřevěnými postýlkami, jsou dobře větratelné. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a novými koberci. Vybavení hračkami, pomůckami odpovídá počtu a věku dětí. Je průběžně obnovováno a doplňováno. Děti mají volný přístup k nabídce hraček a zacházejí s nimi dle společně vytvořených pravidel. Ve třídách máme vytvořeny pracovní a herní kouty. Prostory školy jsou vyzdobeny dětskými výtvory.

K mateřské škole navazuje školní zahrada, která je plně funkční. Na zahradě jsou pískoviště vyhovující evropským normám, velké pískoviště je zastřešeno pergolou pro horké letní dny, vysázeny stromy, navezena hlína a zaseta tráva, vydlážděné nové chodníky a zbudovány závlahy zeleně. Zahrada poskytuje dětem dostatečný pohyb a sportovní využití.  Na zahradu je umožněn přímý vstup z obou přízemních tříd, z obou tříd na poschodí na ni vede únikové schodiště.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

– Dovybavení kabinetu pomůcek.

– Zajistit vybavení pro děti se speciálními potřebami.

– Výměna povlečení a lůžkovin.

– Vybavíme třídy vhodným sedacím nábytkem, podle tělesné výšky dětí.

– Přeoraganizujeme uložení pomůcek.

– Postupně vybavíme MŠ výpočetní technikou.

– Opravíme dlažbu na terase před třídou Rosniček.

 

 

Životospráva

Naše mateřská škola zajišťuje pitný režim pro děti formou čajů, sirupů nebo čisté vody. V letním období je pitný režim zajištěn i  na školní zahradě. Každé dítě má vlastní hrníček na pití. Dětem je nabízena pestrá strava, dostatek ovoce a zeleniny. Dodržovány jsou vhodné intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Na jídlo mají děti dostatek času. Motivujeme děti k jídlu – menší porce s možností přidání, do jídla děti nenutíme, vedeme je k dodržování pravidla, že jídlo ochutnáme a potom si zvolíme přiměřené mnoštsví.

U dětí je respektována individuální potřeba aktivity. Děti se mohou mezi sebou ve třídách navštěvovat (kamarádi, sourozenci). Připravujeme pro děti denní program, který má vyvážený poměr aktivit spontánních a řízených a zařazujeme dostatek pohybu a relaxace. Dětem je denně umožněn pobyt venku, kam přesunujeme  dle počasí některé výchovně vzdělávací činnosti. Pobyt venku je přizbůsobem momentálnímu počasí. Dodržujeme individuální potřebu spánku, dětem jsou nabízeny klidové činnosti.

Další  záměry na cestě ke kvalitě:

– Vytvářet návyky kulturního stolování, zejména správné držení příboru.

–  Zabezpečit vhodné materiální zajištění při podávání svačinek a oběda.

–  Dbát na pestrost jídelníčku a zařazování nových receptur.

 

Psychosociální podmínky

Pro vzdělávání dětí zajišťujeme příjemné, čisté, bezpečné, podnětné prostředí. Pomocí postupné adaptace pomáháme nově nastupujícím dětem překonávat odloučení od rodičů a vytvářet základ pro jejich další vzdělávání. Pedagogové respektují potřeby dětí, nejsou zatěžovány spěchem. Používají jazyka popisného a zpětné vazby pro zvýšení efektivity učení. Volnost dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení nutnou k dodržování potřebného řádu v MŠ.

Příjmáme děti takové jaké jsou a respektujeme jejich individuální zvláštnosti. Využíváme pozitivní motivaci, vedeme je k samostatnosti. Dítě má právo činnosti pozorovat, neúčastnit se. Vedeme je k dokončení započaté činnosti.

Další  záměry na cestě ke kvalitě:

– Podpora a záměrné vytváření prostoru pro děti k hodnocení a sebehodnocení –                pravidelné hodnotící kroužky.

 

Organizační podmínky

Mateřská škola zahajuje svůj provoz ve třídě Žabek a Myšek, postupně se děti rozcházejí do svých tříd, kde si mohou hrát, cvičit, malovat, vyrábět. Režim dne “Jeden den v naší mateřské škole“ máme rozpracován formou časových údajů (viz. příloha).

Režim dne v naší mateřské škole je dostatečně pružný, respektující individuální potřeby a schopnosti dětí. Necháme děti samostatně si zvolit hru, činnost, pracovní tempo, dostatek času a prostoru pro vybranou činnost.

 

Organizace školního roku:

Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.. MŠ je otevřena pondělí – pátek, září – červenec.

V době hlavních prázdnin je MŠ uzavřena (část měsíce července, celý srpen). Informace o uzavření MŠ jsou vždy umístěny na přístupném místě ve škole. Z důvodu nenadálých situací

( absence učitele, nízký počet dětí ve třídě) může v průběhu roku docházet i ke spojování tříd, při čemž nesmí být překročen nejvyšší stanovený počet dětí na třídu.

 

V rámci nadstandardních aktivit MŠ nabízíme kroužky:

 

Folklórní – taneční

Logopedická péče – není kroužek

Keramika- v dílně ZŠ společně s rodiči

ESS ( příprava na vstup dětí do ZŠ)

Plavání

Angličtina hrou

Další  záměry na cestě ke kvalitě:

– Vytvoření promyšleného organizačního schématu s dostatkem volnosti a jasně   stanovenými hranicemi.

– Při změnách v organizaci se domlouvat s ostatními třídami.

 

Řízení MŠ

Mateřská škola je součástí základní školy. Povinnosti a pravomoce zaměstnanců jsou určeny ředitelkou základní školy a uvedeny ve školním řádu pro MŠ. Na škole je vytvořen systém vedoucích pracovníků, a to vedoucí učitelka, vedoucí stravování a správce budov, kteří zodpovídají za jednotlivé úseky v MŠ a navzájem spolupracují.

ŠVP pro MŠ zpracovává vedoucí učitelka společně s ostatními členy pedagogického sboru (viz. Pavouk – struktura MŠ). Společně reagujeme na podněty rodičů a snažíme se zapracovat jejich návrhy do pedagogické práce.

Všechny záležitosti školy se pravidelně konzultují na pedagogických poradách. Je podporováno tvůrčí školní klima. MŠ spolupracuje s ostatními subjekty (rodiče, zřizovatel, ZŠ).

 Další záměry na cestě ke kvalitě:

– Rozvíjet dovednosti prezentace ŠVP, TVP, Školního řádu směrem k rodičovské           veřejnosti.

 

Personální a pedagogické zajištění

(viz. Příloha personální obsazení)

Vedoucí učitelka společně s ředitelkou školy sleduje udržení a růst profesních kompetencí pedagogického sboru (včetně své osoby), předkládá nabídky dalšího vzdělávání a sleduje dlouhodobý záměr vzdělávání pedagogického sboru podle potřeb a zaměření MŠ. Z toho vychází při plánování DVPP (viz. Příloha).

Plná kvalifikace není zcela dosažena. Již jen jedna pedagogická pracovnice si doplňuje vzdělání studiem při zaměstnání. Kvalifikovanost pedagogického sboru je 88%. Sedm pedagogických pracovnic splňuje plnou kvalifikaci učitelky MŠ.

Další  záměry na cestě ke kvalitě:

– Zajistit plně kvalifikovaný pedagogický sbor.

– Soustavné a cílené sebevzdělávání na základě sebereflexe.

 

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě partnerství. Rodiče jsou informování o dění v MŠ. Účastní se vybraných aktivit. Učitelky se s rodiči domlouvají na společném postupu při výchově dětí, při práci s důvěrnými informacemi a chrání soukromí rodiny. Pokud je to dětem přínosem mohou  rodiče v době adaptace zůstat ve třídě a aktivně se zapojovat do her.

Poskytujeme rodičům informace s oblasti vzdělávání. Při společných akcích vytváříme neformální setkávání a komunikaci s rodiči.

Nabízíme:

Den otevřených dveří – seznámení s prostředím MŠ před nástupem.

Pobyt rodiče s dítětem v MŠ při adaptaci.

Tvořivé dílny, akce pro rodiče a děti.

Edukativně stimulační skupinky- příprava dítěte pro vstup do ZŠ s účastí rodičů.

Kulturní vystoupení.

Konzultace- hledání postupu při řešení výchovného problému.

Prezentace fotografií a informací pro rodiče na facebooku.

 

Hodnocení MŠ z pohledu rodičů

Hodnocení ze strany rodičů je kladné, účastní se společných akcí pořádaných MŠ – výtvarné dílny, besídky, rozloučení s budoucími prvňáky, třídní schůzky…..

Další  záměry na cestě ke kvalitě:

– Udržet stávající úroveň chodu MŠ.

– Častěji budeme doplňovat údaje na webových stránkách školy.

– Intenzivněji zapojit rodiče do života školy.

 

Organizace vzdělávání

V MŠ jsou čtyři heterogenní třídy Žabky, Sluníčka, Myšky, Medvídci. Děti jsou do MŠ příjmány na základě žádosti zákoného zástupce. O přijetí rozhoduje ředitelka školy dle platných předpisů.

 

Charakteristika jedotlivých tříd:

Každá třída je osobitá svým materiálním vybavením, barevností, výzdobou, složením kolektivu dětí a osobností učitelky. Učitelky si připravují vlastní třídní vzdělávací program na základě ŠVP.

Co se děje ve třídě Žabek

 

Ráno se přivítáme podáním ruky. Pozdravíme se a “vedeme” krátký rozhovor. Nabídka hraček se vždy přibližuje danému tématu týdne, snažíme se děti motivovat na činnost, kterou jsme si pro ně připravili. Během her upozorňujeme a také doplňujeme s dětmi pravidla, které platí pro třídu, hrací kouty a další prostory (umývárna, šatna apod.). Svačíme téměř společně po ranní hře.

Volíme si službu – vždy v pondělí na celý týden – 2 děti. Ty se starají o pořádek ve třídě, uklízí po obědě a celkově si hrají na nejdůležitější osoby celého týdne.

A pozor! Čistíme si zuby. Po obědě – denně.

Než se všechny děti uloží k odpočinku, mohou si tiše s kamarády povídat. Při pohádce děti odpočívají, po odpočinku si mohou vybrat klidovou činnost. Následuje svačinka, poté volná hra. Odpoledne se loučíme opět podáním ruky a slovy nashledanou!

V souvislosti s přípravou na vstup do ZŠ jsou činnosti dětí směřovány k samostatnosti, dokončení hry, činnosti, dodoržování stanovených pravidel, k pečlivosti vzhledem ke schopnostem a dovedností dětí. Vše je podrobněji rozpracováno v TVP pro třídu Žabek.

Co se děje ve třídě Sluníček

 

Ve třídě Rosniček se přivítáme podáním ruku a pozdravem “dobrý den”. Děti si vyberou hračku, se kterou si budou hrát nebo činnost, kterou si pro ně paní učitelka připravila. Vedeme děti k tomu, aby se domluvily a byly kamarádi. Paní kuchařka přiveze svačinku a děti ví, že je třeba umýt si ruce mýdlem a mohou ochutnat, co máme dobrého. Po společném hraní a komunikativním kruhu ve třídě se jdeme oblékat a „hurá na školní zahradu, hřiště, do přírody nebo na vycházku po Žabčicích”, kde poznáváme spoustu zajímavých věcí.

Při obědě se učíme správně držet lžičku a příbor, potom se chystáme do postýlek. Samozřejmě nevynecháme hygienu a už čekají plyšáci a pohádka. Pohádku čte paní učitelka nebo si ji pustíme na CD. Kdo už nechce odpočívat, má možnost klidových činností, ale neruší kamarády, kteří spí.

Odpoledne si hrajeme v herních koutcích, když je pěkné počasí hrajeme si na zahradě. S paní učitelkou se rozloučíme podáním ruky a slovíčkem “nashledanou”. A tak to jde pořád dokolečka, každý den v týdnu.  Vše je rozpracováno v TVP pro třídu Sluníček.

Co se děje ve třídě Myšek a Medvídků

 

         Nově příchozým dětem se snažíme usnadnit odloučení od rodičů. Mohou si přinést oblíbenou hračku, zamávat mamince z okna na rozloučenou a s pomocí paní učitelky zahájit den v MŠ podáním ruky a pozdravem “dobrý den”.  Děti si mohou vybrat hračku dle vlastního zájmu nebo provádět činnost, kterou pro ně připravila paní učitelka. Vedeme děti k tomu, aby se pomocí pravidel třídy uměly dohodnout, domluvit, poděkovat, poprosit a k dodržovat hygienické návyky.

Děti si  před svačinkou společně hrají, vykonávají řízenné a spontánní činnosti. Vše zakončíme diskuzním nebo komunitním kruhem.

Po svačince se děti obléknout a odchází na pobyt venku, na školní zahradu nebo na vycházku po vesnici. Je čas obědu, vracíme se zpět do MŠ. Děti se převléknou, umyjí a společně odchází na oběd.

Po obědě se děti nachystají na odpolední odpočinek s pohádkou. Děti, které neusnou mají možnost výběru klidových činností, pokud to provozní možnosti dovolí. Odpolední svačinka probíhá u stolečku, a pak už si děti volně hrají a rozcházejí domů. Loučíme se podáním ruky a slovíčkem ” nashledanou”.

Všechny činnosti s dětmi jsou přizpůsobeny věku, schopnostem a dovednostem. Vše je rozpracováno v TVP jednotlivých tříd.

Kriteria příjímání dětí do MŠ – tabulka bodového ohodnocení

Děti jsou do MŠpříjmány na základě těchto kritérií:

Kategorie Kritérium Počet bodů
Bydliště a Děti s trvalým pobytem v Žabčicích 10
  b Děti, které nemají trvalé bydliště v Žabčicích 4
Docházka a Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce 10
  b Děti přihlášené k pravidelné polodenní docházce 2
  c Děti, které nastupují do posledního ročníku předškolního vzdělávání 12
Věk dítěte a Děti 4leté k 1.září daného školního roku 9
  b Děti 3leté k 1.září daného školního roku 7
  c Děti, které nastoupí později než 1.září daného školního roku, ale nejpozději k 1.1. daného školního roku dosáhnou věku tří let 4

.

Kritéria zařazování dětí do jednotlivých tříd:

Děti jsou do jednotlivých tříd rozdělovány podle věku.

Charakteristika vzdělávacího programu

“Krok za krokem celým rokem”

Snažíme se vytvořit kvalitní mateřskou školu, která dává možnost dětem rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení v kolektivu a práce v různých tématických oblastech. Chceme aby dítě, které odchází z MŠ bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní.

 

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

– pozorování, rozhovor, komunitní a diskuzní kruh, spontánní činnosti, prožitkové učení, experimentování, poslech, vyprávění, využívání přirozených situací, řízenné skupinové a individuální činnosti, práce s knihou

Vzdělávací obsah

Formou čtyř integrovaných bloků, závazných pro všechny třídy – barevná obrazárna, čas kouzlení, probouzení a skotačení a pěti vzdělávacích oblastí – dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět se snažíme dětem přiblížit dění kolem nich, vše s čím se mohou potkat v jejich těsné blízkosti, přiměřeně jejich věku.

Metodami pozorování, přímého pozorování, rozhovoru, poslechu, praktických činností, vlastních zkušeností dětí, četbou, vyprávěním a prožitkovým učením, komunikativními a diskuzními kruhy, se snažíme vést děti k přiměřenému sebevědomí v rámci jejich možností. Vedeme děti k dodržování pravidel soužití a porozumění, snažíme se, aby svým jednáním a chováním neohrožovaly a nepoškozovaly přírodní i společenské prostředí.

Vše je podrobněji rozpracováno v  třídních vzdělávacích programech (TVP), přiměřeně k věkových možnostem a dovednostem dětí. TVP se průběžně a operativně opravuje a dotváří. TVP obsahuje téma podle ŠVP, podtéma, dílčí cíle, konkrétní činnosti, rizika a vyhodnocování. Učitelky připravují nabídku činností na základě mnohačetných inteligencí H. Gardnera.

 

Stručná charakteristika podtémat

Barevná obrazárna

Konec léta a podzimu nabízí dětem tolik krásného a jedinečného. Příroda skýtá tolik barev a začátek školního roku je pro děti zatěžkávající zkouškou při odlučování od rodičů na dobu nezbytně nutnou. S tím vším chceme děti seznámit a v rámci jejich možností a věkových zvláštností obohatit jejich další rozvoj.

 

Záměry:

Seznámení dětí s prostředím MŠ.

Orientovat se v prostoru.

Navazovat kontakty s dospělým.

Překonávat stud, komunikovat.

Vytváření pravidel společného soužití.

Podpořit rozvoj hygienických návyků a jejich upevńování.

Seznámit děti s pracovníky MŠ a přiblížit jim jejich úlohu.

Vytvořit si pozitivní vztah k MŠ.

 

Kompetence:

Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstvníky.

Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělími, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.

Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Řeší problémy, na které stačí.

Známé a opakujíci se situace se snaží řešit samostatně( na základě nápodoby či opakování), náročnější s  podporou a pomocí dospělého.

Nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Chápe, že nespravedlnost ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.

Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.

 

Očekávané výstupy:

Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit

se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat,

přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.

Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově

mateřské školy, v blízkém okolí).

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je

v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy

chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti).

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.

Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat.

Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.).

Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat

s ním vhodným způsobem, respektovat ho.

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle

které je třeba se chovat.

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně

k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc

apod.).

Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.

Domluvit se slovy i gesty, improvizovat.

Rozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej

ve správných větách).

Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku).

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet

s jednoduchými hudebními nástroji apod.).

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.).

Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých.

 

Čas kouzlení

Konec podzimu, začátek zimy, adventní čas, vánoce a zimní radovánky skýtají tolik příležitostí k poznání lidské duše, těla, lidských vlastností, seznamují se s tradicemi souvisejícími s vánočními svátky, ale také s péčí o svoje tělo a zdraví.

V zimním období je také potřeba pomoci zvířátkům, kterým příroda v tomto období neposkytuje tolik potravy co v jiných měsících. Je potřeba dětem pomoci k pochopení všech souvislostí.

 

Záměry:

Pobytem na zdravém vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí.

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní a receptivní. (Vánoční tradice, vystoupení).

Budeme pozorovat změny v přírodě a jejich koloběh.

Rozvoj komunikačních schopností dětí.

Rozvoj tvořivosti, fantazie a kreativity.

Vědomě využívat všech smyslů.

Záměrně se soustředit na činnost  a udržet pozornost.

Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Vytváření základů pro práci s informacemi.

Rozvíjet schopnosti sebeovládání.

Rozvíjet kooperativních dovedností.

 

Kompetence:

Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obkloopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Problémy řeší na základě zkušenností, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací. Hledá různé možnosti a varianty, využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady, různými prostředky( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).

Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává( knížky, encyklopedie,počítáč, audiovizuální technika, telefon, apod.)

Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.

Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.

Chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.

Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízka aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.

 

Očekávané výstupy:

Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak

se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou

přirozené.

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním.

Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je

zaujalo).

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit

konflikt dohodou.

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.).

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak

se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit

o pomoc).

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole.

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost

či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům

(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají).

Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,

schopnosti a dovednosti.

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.

Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit.

Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit.

Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným.

Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.

Utvořit jednoduchý rým.

Zachovávat správné držení těla.

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem

apod.).

Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem.

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé

výživy.

 

Probouzení

Zima končí příroda se probouzí ze zimního spánku, sluníčko nás stále více láká trávit čas venku, v přírodě. Rostliny jsou v rozpuku, na svět přicházejí mláďata, přicházejí svátky jara – velikonoce, předtím ještě období karnevalového a masopustního veselí. To vše děti kolem sebe vnímají a seznamují se s tím.

 

Záměry:

Seznamovat děti s názvy květin.

Přiblížit dětem jarní svátky.

Zdokonalovat malbu rozvržením situace v ploše.

Hovořit s dětmi, jak vyzdobit prostředí třídy jarními motivy.

Umět sdílet své zážitky s druhými.

Zvládat překážky v přírodním terénu.

Kultivovat projev při zpěvu.

Uvědomit si důležitost přítomnosti živé přírody v životě člověka.

Vymodelovat, slepovat, vyjádřit svou představu.

 

Kompetence:

Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.

Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.

Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.

Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatńuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, příjmat a uzavírat kompromisy.

Ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním se na něm podílí, a že je může ovlivnit.

Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.

 

Očekávané výstupy:

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý –

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur,

různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.).

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní

prostředí.

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu

v okolí, živé tvory apod.).

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.

Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí).

Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla.

Spolupracovat s ostatními.

Rozhodovat o svých činnostech.

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných

činnostech apod.

Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky).

Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat

své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost,

agresivitu apod.).

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení.

Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka

i obsah, ptát se).

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně

zformulovaných větách.

Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout

jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.

Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.).

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.

Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.

 

Skotačení

Těšení se na školní výlet, prázdniny, dovolenou, seznamování se světem exotických zvířat, pro některé děti loučení se s mateřskou školou a kamarády v ní, letní radovánky při koupání a seznamování se s nebezpečím číhajícím na děti během letních prázdnin při sportování a pohybu v blízkosti silničního provozu.

 

Záměry:

Podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí.

Samostatně se oblékat, svlékat, zapínat knoflíky.

Stavět z konstruktivních stavebnic podle předlohy i vlastní fantazie.

Orientovat se v čase a prostoru.

Zdokonolovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.

Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Povedeme děti k vytvoření povědomí o vlastní sounáležitesti se světem a planetou Zemí.

Uplatňovat fantazii při hrách, výtvarných i hudebních činnostech.

Záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.

Řešit tvořivé problémy, improvizovat, domýšlet, nálezat alternativní řešení.

 

Kompetence:

Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

Rozlišuje řešení, která jsou funkční ( vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit.

Při řešení myšlenkových problémů užívá logických a matematických postupů, pochopí jednoduché algoritmy, řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.

Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.

Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

Je schopno chápat, že se lidé jsou  různí a umí být tolerantní.

Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Spolupodílí se na společenských rozhodnutích, příjmá vyjasněné a odůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim.

Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky,  ale i poznávat svoje slabé stranky,

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí.

Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých.

 

Očekávané výstupy:

Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim.

Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“.

Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,

změněného, chybějícího).

Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase.

Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle

určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu

v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.).

Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné

Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou

či dramatickou improvizací apod.).

Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city

a přizpůsobovat jim své chování.

Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí.

Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol

s jiným dítětem apod.

Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě

potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě).

Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí.

Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair.

Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,

s penězi apod.

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými

hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).

Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se

doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.).

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když

druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.).

Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech.

Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu

v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku).

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,

vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi).

Zorganizovat hru.

Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.

 

 

Jednotlivé IB jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech podle věkového složení třídy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluace v mateřské škole

 

Systém evaluačních činností.

 

I. Vnitřní podmínky pro předškolní vzdělávání

 

Řízení MŠ

Hodnocení zaměstnanců z hlediska provozního zabezpečení školy (počet, úvazky, absence).

Metoda: analýza dokumentů, kontrola, diskuze

Zodpovídá: ředitelka školy, vedoucí učitelka

Termín: červen, pedagogická porada,

Záznam: zápis z porady, hodnocení školy

 

Organizace vzdělávání

Metoda: rozhovor, diskuze, kontrola

Zodpovídá: vedoucí učitelka, ředitelka – termín pedagogická porada – listopad, březen

Záznam: zápis z porady, hodnocení školy

 

Materiální podmínky

Kvalita zařízení a vybavení MŠ

Kvantita vybavení a spotřebního materiálu

Metoda: rozhovor, diskuze, kontrola

Zodpovídá: ředitelka školy, učitelky

Termín: srpen, leden – pedagogická porada

Záznam: zápis z porady,  hodnocení školy

 

Psychosociální podmínky dětí:

denní řád

pitný režim

pohybové činnosti

vyváženost spontánních a řízených činností

pobyt venku

stravování

alternativní odpočinek

 

Metoda: rozhovor, diskuze, kontrola

Zodpovídá: vedoucí učitelka

Termín: průběžně

Záznam:  bez záznamu, nebo zápis z pedagogické rady

 

1. Vnější hodnocení

Metoda: kontrola, monitoring

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: viz plán kontrol

Záznam: zápis z kontroly

 

2. Vnitřní hodnocení

Metoda: pozorování, zpětná vazba

Zodpovídá: učitelka

Termín:: průběžné sledování

Záznam: bez záznamu

II. Průběh vzdělávání

 

Hodnocení pedagogů z hlediska úrovně pedagogické práce

Metoda: hospitace, monitoring, pozorování, rozhovor

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: hospitace dle plánu

Záznam: zápis z hospitace

(Viz kriteria v ŠVP)

 

Vlastní hodnocení pedagogů – sebehodnocení

Posouzení své práce podle kriterií uvedených v ŠVP

 

Metoda: rozhovor, zpětná vazba

Zodpovídá: učitelka, vedoucí učitelka

Termín: 1x za  rok

Záznam: dotazník sebehodnocení učitelky MŠ

 

Soulad TVP a ŠVP (témata, projekty, celoškolní aktivity)

Metoda: diskuse, analýza dokumentů školy a třídy

Zodpovídá: ředitelka, učitelka

Termín: listopad, červen – pedagogická porada

Záznam: zápis z porady,  hodnocení školy

(Viz kriteria v ŠVP)

 

Hodnocení integrovaných tematických celků (ITC)

Metoda: analýza dokumentů, pozorování, hospitace, diskuse

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

Termín: po ukončení ITC, plán hospitací

Záznam: písemné hodnocení v TVP, záznam z hospitací

(Viz kriteria v ŠVP)

 

Záznamy o dětech (sledování individuálního rozvoje dětí)

Metoda: analýza dětských prací, pozorování, rozhovor s dítětem, s rodiči

Zodpovídá: učitelka

Termín: 1. pololetí, 2. pololetí, konec školního roku

Záznam: formulář Záznam o pozorování dítěte

 

Metody a formy pedagogické práce

Vnější hodnocení

Metoda: hospitace, monitoring, pozorování, rozhovor

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: plán hospitací

Záznam: záznam z hospitace

 

Vnitřní hodnocení

Metoda: analýza třídních dokumentů, pozorování, zpětná vazba

Zodpovídá: učitelka

Termín: po ukončení ITC

Záznam: písemné hodnocení v TVP

 

 

 

III. Spolupráce s rodiči

 

Informovanost o činnostech v MŠ

Metoda: kontrola

Zodpovídá: ředitelka školy,vedoucí učitelka

Termín: plán kontrol

Záznam: zápis z kontroly

 

Ukázky práce dětí

Metoda: kontrola (sledování nástěnek v šatnách – četnost, úroveň námětů, nápaditost technik, estetika)

Zodpovídá: učitelky, vedoucí učitelka

Termín: průběžně

Záznam: bez záznamu

 

Dílny pro rodiče a děti s rodiči

Metoda: diskuse, rozhovor, zpětná vazba

Zodpovídá: učitelka dle plánu v ŠVP

Termín: po ukončení akce na pedagogické poradě

Záznam: zápis z porady

 

 

Názor rodičů na mateřskou školu

Metoda: dotazník

Zodpovídá: vedoucí učitelka

Termín: 1x za dva roky

Záznam: hodnocení školy

 

Záznamy z evaluační činnosti budou uchovávány – zodpovídá vedoucí učitelka školy.

Informace získané z evaluace ve školním roce budou využity a zapracovány do vlastního hodnocení školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální preventivní program sociálně-patologických jevů v MŠ

Obsah preventivního programu:

 1. Úvod
 2. Charakteristika školy
 3. Pojmenování sociálně-patologických jevů
 4. Preventivní program a jeho cíl
 5. Analýza současného stavu v MŠ
 6. Primární prevence sociálně-patologických jevů a její organizace
 7. Spolupráce s rodiči
 8. Preventivní aktivity v MŠ
 9. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi
 10. Závěr

 

ad. 1.     Se sociálně-patologickými jevy, což je například týrání svěřené osoby, zanedbávání péče o svěřenou osobu, šikanování, kouření (drogy) se mohou děti setkat již v předškolním věku.

ad. 2.     Název školy: ZŠ a MŠ Žabčice, dále jen MŠ Žabčice – odloučené pracoviště

Adresa:  MŠ a ZŠ Žabčice, Školní 447, MŠ – Nádražní 368, Žabčice

Název zřizovatele: OÚ Žabčice

Přehled hlavní činnosti školy: základní a předškolní vzdělávání (dále jen předškolní vzdělávání)

ŠVP PV: „Krok za krokem celým rokem“

Počet tříd: 4

Počet žáků: 96

Preventisté sociálně-patologických jevů: vedoucí učitelka a pedagogický sbor MŠ

ad. 3.     Pojmenování sociálně-patologických jevů:

–       Týrání a zanedbávání svěřené osoby

–       Závislosti – kouření, drogy, alkoholismus

–       Vandalismus a jiné formy násilného chování

–       Šikanování

–       Virtuální drogy – počítač, televize, video

–       Rasismus, intolerance

–       Xenofobie

ad. 4.     Preventivní program má za cíl zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně-patologickým jevům. Chceme, aby se výchovně vzdělávací působení v rámci prevence sociálně-patologických jevů stalo neoddělitelnou součástí výchovy v naší MŠ. Je dobré a nutné analyzovat sociální situaci každého dítěte. Samozřejmě se věnujeme dětem sociálně znevýhodněným a jejich rodinám věnujeme taktéž patřičnou pozornost, pokud o to alespoň trochu stojí. Nabízíme takové aktivity a programy, jichž se mohou účastnit všechny děti z naší MŠ. Důraz klademe na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí, neboť ty právě směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s vlastním uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. Znamená to: dítě je schopné žít ve společnosti blízkých vrstevníků i dospělých a komunikovat s nimi, být způsobilé učit se, pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat a také se přizpůsobit svému okolí. Snažíme se vysvětlovat dětem, co je žádoucí a co ne, aby v budoucnu byly schopny sociálně-patologické jevy rozpoznat, nepodlehnout jim, požádat o pomoc v případě, kdy by si nevěděly rady a mohly se věnovat aktivitám sobě i okolí prospěšným.

ad. 5.     K posouzení problematiky prevence sociálně-patologických jevů slouží pozorování výchovně-vzdělávacího procesu všemi pedagogy i ostatními zaměstnanci školy, rozhovory s dětmi i jejich rodiči, dotazníky pro rodiče, spolupráce s odborníky – dětský lékař, pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, speciálních pedagogických center, odboru sociálně-právní ochrany dětí atd. Škola řešila konkrétní případ neadekvátního chování chlapců s odloženou školní docházkou ve věku 6-7 let.  U sociálně znevýhodněných dětí se objevují náznaky zanedbávání i citového rázu, jako u chlapců, kterých se případ týkal. V pozdějším věku by mohlo tohle neadekvátní chování přejít v nežádoucí sociálně-patologické jevy, jako je šikana, vandalismus, týrání atd.

ad. 6.     Prevence těchto nežádoucích jevů se objevuje v každodenní práci všech tříd. V rámci ŠVP PV – etická a mravní výchova se prolíná všemi činnostmi, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu – pohybové aktivity, osobnostní a sociální chování – pohádky, divadla, koncerty, společná vystoupení dětí, nebráníme se spolupráci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, výstavy, soutěže a skupinové práce dětí. V neposlední řadě získávání klíčových kompetencí, což jsou soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Jsou to kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, eventuálně i pracovní. Uplatňujeme metody umožňující včasného zachycení ohrožení dítěte, především dítěte ze sociálně-znevýhodněných rodin – spolupráce s rodiči i odborníky. Rozšiřujeme zájmy dětí formou kroužků, aby měly snazší volbu, jak trávit volný čas po přestupu na základní školu.

ad. 7.     Rodiče jsou informování o záměrech ŠVP PV, jehož součástí bývá preventivní program prevence sociálně-patologických jevů. O některé děti se sociálně znevýhodněných rodin se již zajímá odbor sociálně-právní ochrany dítěte, se kterým spolupracujeme a rodiče jsou o tomto postupu informováni. Neadekvátní chování jedinců bylo řešeno s rodiči, paní ředitelkou a následně společnou schůzkou rodičů všech dětí ze třídy, kam chlapci docházejí.

ad. 8.     Rozhovory s dětmi i s rodiči se snažíme eliminovat nežádoucí projevy jednotlivců, rozebráním situace – v kolektivu třídy v komunikativním kruhu, poslechem příběhů z CD a následnými rozhovory o nich. Každoročně pořádáme pro děti besedu s příslušníkem Policie ČR a exkurzí s hasiči v hasičské zbrojnici.

ad. 9.     Spolupracujeme: v oblasti školství s pedagogicko-psychologickou poradnou, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně-patologických jevů. V oblasti zdravotnictví s dětským lékařem. V oblasti sociální s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí. Je možnost využít lektorských služeb Policie ČR, v oblasti sociálně-patologických jevů i Městskou policii.

ad. 10.     Po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy je minimální preventivní program nedílnou součástí výchovy a vzdělání. Účastníky jsou děti, pedagogové, rodiče i odborníci. V rámci tohoto programu je nutno kombinovat poskytování informací, výcvik sociálních dovednosti a osobnostní růst jedince – dítěte. Vést zúčastněné ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu sociálnímu učení. Nutné je brát zřetel na věk a osobnostní charakteristiku jedinců, jinak bude plnění minimálního preventivního programu MŠ jen formální.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 

1)      Struktura školy – pavouk

2)      Jeden den v MŠ

3)      Rozdělení učitelek

4)      Plán akcí školní rok

5)      Spolupráce s okolními institucemi

6)      Hodnotící list

7)      Sebehodnocení učitelky MŠ

8)      Sebehodnoceni asistenta pedagoga

9)      Dotazník pro rodiče

10)  IVP

11)  Kritéria pro přijetí

12)Ekologická výchova

13) Folklorně-taneční kroužek

14) Teorie mnohočetných inteligencí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1

 

 

Základní a Mateřská škola Žabčice

 

 

 

Ředitelka

Mgr. Kateřina Svobodová

 

 

 

 

Mateřská škola

 

 

 

 

 

Vedoucí učitelka                                   Správce budov:                         Vedoucí stravování:

Dana Mrázková                                   Pavel Procházka                       Jaroslava Kopřivová

 

 

 

 

 

 

Učitelky:                                                    Školnice:                                          Kuchařka:

Alena Vynánková                                  Blanka Hýsková                              Hana Peterková

Ivana Pazderová

Dana Balounová                                   

Božena Kučerová                                     Uklízečka:                               Pomocná kuchařka:

Martina Štibrálová                            Dana Chmeliková                      Radovana Ludvíková

Lenka Kubíčková

Eliška Neckařová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2

 

 

Jeden den v naší mateřské škole

MYŠKY a ŽABKY

 

6.30 – 9.00       ranní hry, spontánní a řízená činnost, pohybové

aktivity, hygiena, komunitní kruh

 

9.00 – 12.00     svačina, informace od dětí i p. učitelky,

hodnocení her, dodržování pravidel, hygiena,

příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

 

12.00 – 14.15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek,

četba a poslech pohádek, klidové činnosti, hygiena

14.15 – 16.15  svačina, volná hra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden den v naší mateřské škole

MEDVÍDCI A SLUNÍČKA

 

6.30 – 9.00        ranní hry, spontánní a řízená činnost, pohybové

aktivity, hygiena, svačina

 

9.00 – 11.45      komunitní kruh, informace od dětí i p. učitelky,                  .                             hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku,

hygiena, příprava na oběd

 

11.45 – 14.15   oběd, hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek,

četba a poslech pohádek, klidové činnosti, hygiena

 

 

14.15 – 16.15   svačina, volná hra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3

 

Školní rok 2014/2015

Rozdělení do tříd

 

Třída Žabky:  Dana Mrázková – ved. učitelka

Alena Vyhnánková – učitelka

 

Třída Sluníčka:  Ivana Pazderová – učitelka

Dana Balounová– učitelka

 

 

Třída Myšky:  Lenka Kubíčková – učitelka

Eliška Neckařová – učitelka

 

 

Třída Medvídci:  Božena Kučerová – učitelka

Martina Štibralová – učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4

 

Plán akcí

 

Září: 

Divadlo PARAVÁNEK

PHOTODIENST – od 8.hod. – vánoční fotografování

 

Říjen:

Divadlo ŠIKULKA v MŠ

Podzimní tvoření pro děti s rodiči

EKO program v MŠ

 

Listopad:

Třídní schůzky po třídách

Divadelní představení v MŠ

Adventní dílna pro děti s rodiči 15.00-16.00

Adventní dílna pro rodiče v 18:00 s B.Záděrovou

Pohádkové Tetiny v MŠ

Sport

Prosinec:

Rozsvědcení vánočního stromu v obci v 16.hod.

Mikulášské představení s nadílkou

Vánoční besídky ve třídách

Školní akademie v Lidovém domě  – vystoupení Žabek

DPS – vystoupení Žabek – vánoční pásmo

 

Leden:  

Návštěva 1. třídy ZŠ Žabek

Zápis do 1. třídy ZŠ

Divadlo v MŠ

Karnevalový rej v pohádkovými Tetinami

 

Únor:   

ESS

Karnevalový rej v MŠ – náhradní termín

Divadlo ČABÍK – Čabíkova povolání

Březen:  

Plavání – Žabky

Foto – Den matek

Eko program v MŠ – Žabky a Sluníčka, Myšky a Medvídci

Vynesení Mořeny – Smrtná neděle

 

Duben:   

Divadlo v MŠ

Velikonoční dílna pro děti s rodiči – vstupní  hala MŠ – 15.00 –16.00 hod.

 

Květen:  

Den matek v MŠ od 15.00 – 16.00 hod.

Den matek v DPS – folklórně-taneční kroužek

Májová v obci – děti v krojích – zajistí vedoucí učitelka

Společné foto

Zápis do MŠ 10:00-16:00 na školní rok

 

Červen:   

Výlet

Rozloučení s předškoláky – pohádková cesta, opékání špekáčků, pasování bud. prvňáků + spaní v MŠ

 

Prázdninový provoz do 18.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5

 

Spolupráce s okolními institucemi

 

Spolupráce se Základní školou Žabčice

–          společná veřejná vystoupení

–          společná hudební a divadelní představení

–          spolupráce při přípravě dětí na ZŠ – ESS

 

Spolupráce se Základní školou TGM Rajhrad

–          ŽIVO ZA PLOTEM – chov domácích a statkových zvířat při ZŠ – exkurze dětí z MŠ

 

Spolupráce se spolky v obci (myslivci, hasiči, lidovci)

–          rozloučení s předškoláky – táborák

–          návštěva hasičky

–          vystoupení v Lidovém domě

–          rozsvícení obecního vánočního stromu

–          návštěva knihovny

–          návštěva – Společný statek Žabčice (krávy, koně, prasátka)

 

Spolupráce s DPS

–          vystoupení v krojích + dárečky pro důchodce

 

Spolupráce s rodiči

–          výtvarné dílny pro děti s rodiči

–          adventní dílna pro rodiče

–          společná stopovaná  při rozloučení s bud. předškoláky

–          třídní schůzky

–          integrace dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.6

 

 

HODNOTÍCÍ   LIST

 

 

TÉMA…………………………

 

Jakou   dovednost  si děti osvojily……………………………………………………………………………………………………………

 

S    jakou morální  kvalitou  se děti  seznámily   ………………………………………………………….

………………………………………………………

Jak  byla   u  dětí  rozvíjena schopnost  učení…………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7

 

Sebehodnocení učitelky MŠ

 

Školní rok:

Jméno:

 

Plánování:

 1. Pravidelně:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Povinná dokumentace třídy:

a)      pravidelně

b)      nepravidelně

c)      dle potřeby

 

3. Zohledňuji aktuální počasí a změny v přírodě:

a)      ano

b)      ne

c)      vyjímečně

 

4. Respektuji přání a potřeby dětí:

a)      ano

b)      ne

 

5. Reaguji na aktuální témata:

a)      ano

b)      ne

c)      vyjímečně

 

Diagnostika:

1.   2 x za rok   –   říjen –  březen:

a)      ano

b)      ne

 

2. Portfólio:

a)      ano

b)      ne

 

3. Spolupráce s rodiči:

a)      dobrá

b)      vyhovující

c)      nevyhovující

Prožitkové učení:

a)      upředňostňuji je

b)      nabízím pro něj podněty

c)      mám raději společné činnosti na jedno téma

 

 

Spolupráce s kolegyní na třídě:

a)      dostačující

b)      dobrá

c)      výborná

d)     nevyhovující

 

Týmová práce v kolektivu MŠ:

a)      na dobré úrovni

b)      mohla by být lepší

c)      výborně – fungující

 

Další vzdělávání – DVPP:

 1. Vyhovující výběr:

a)      ano

b)      ne

c)      stále se opakují stejná témata

d)     pro ZŠ je větší výběr

 

 1. Je pro mou práci přínosem?

a)      ano

b)      ne

c)      vždy si něco vyberu

 

 1. Mám zájem o doplnění své kvalifikace?

a)      ano

b)      ne

c)      ano, ale skloubit zaměstnání, rodinu, školní přípravu je nad mé možnosti

 

Evaluační činnosti dle rozpisu:

 1. Hodnotící listy:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Rozhovor:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Diagnostika:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Portfolio:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Spolupráce s rodiči:

a)      ano

b)      ne

 

 

Podpis: …………………………

 

Příloha 8

 

Sebehodnocení asistentky pedagoga

 

Školní rok:

Jméno:

 

Plánování:

 1. Držím se IVP?

a)      ano

b)      ne

c)      nepravidelně

 

 1. Respektuji přání a potřeby dítěte?

a)      ano

b)      ne

c)      vyjímečně

 

Diagnostika:

 1. Spolupráce s rodiči dítěte?

a)      dobrá

b)      vyhovující

c)      nevyhovující

 

 1. Spolupráce s integrovaným dítětem?

a)      dostačující

b)      dobra

c)      výborná

d)     nevyhovující

 

 1. Spolupráce s učitelkami na třídě?

a)      dostatečná

b)      dobrá

c)      výborná

d)     nevyhovující

 

DVPP

 1. Mám zájem o doplňování své kvalifikace?

a)      ano

b)      ne

c)      ano, ale zkloubit zaměstnání, rodinu a školní přípravu je nad mé možnosti

 

Evaluace:

 1. Rozhovor:

a)      ano

b)      ne

 

 1.  Spolupráce s rodiči:

a)      ano

b)      ne

 

 1.  Spolupráce s učitelkou na třídě:

a)      ano

b)      ne

 

 1. Spolupráce s integrovaným dítětem dítěte:

a)      dítě mě respektuje

b)      dítě mě nerespektuje

c)      je obtížně zvladatelné

d)     nedaří se

 

 

Podpis: ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 9

 

 

Dotazník pro rodiče

 

 1. Jakého pohlaví je vaše dítě?

a)      dívka

b)      chlapec

 

 1. Kolik let je vašemu dítěti?

a)      2-4 roky

b)      4-5 let

c)      5-6 let

d)     Má OŠD (odloženou školní docházku)

 

 1. Vaše rodina je úplná?

a)      ano

b)      ne

 

 1. Pokud ne, u koho dítě žije?

a)      matka

b)      otec

c)      prarodiče

d)     střídavá péče

 

 1. Stýkáte se ve volném čase s jinými dětmi?

a)      ano

b)      ne

 

 1. Povídali jste si doma před nástupem do MŠ, co ho čeká a jaké to tam je?

a)      ano

b)      ne

 

 1. Bylo dítě před nástupem do MŠ na nějakou dobu odloučeno od rodičů?

a)      ano

b)      ne

 

 1. Pokud ano, v jakém případě?

a)      hospitalizace v nemocnici

b)      trávení prázdnin u prarodičů, příbuzných

c)      jesle

d)     jinde

 

 1. Navštěvovalo vaše dítě před nástupem do MŠ?

a)      jinou MŠ

b)      bylo doma s matkou

c)      jesle

d)     mělo chůvu

 

 

 1.  Z jakého důvodu začalo vaše dítě navštěvovat MŠ?

a)      rodiče jsou zaměstnaní

b)      dítě vyhledávalo dětský kolektiv

c)      věk dítěte

d)     myslím, že dítě kolektiv potřebuje

 

 1.  Znalo vaše dítě při nástupu do MŠ některé děti již navštěvující MŠ?

a)      ano

b)      ne

 

 1.  Domníváte se, že je vaše dítě v MŠ spokojené?

a)      ano

b)      spíše ano

c)      spíše ne

d)     ne

 

 1.  Zvyklo si vaše dítě na režim v MŠ?

a)      bez problémů

b)      mělo problémy a jaké….. odloučení od matky

stravovací

jiné –

 

 1.  Jak hodnotíte přístup učitelek k vašemu dítěti?

a)      kladně

b)      záporně

c)      doplňte svými slovy –

 

 1.  Jak hodnotíte komunikaci mezi vámi a učitelkami?

a)      kladně

b)      záporně

c)      doplňte svými slovy

 

 1. Co postrádáte v programu naší MŠ?

 

 

 1. Myslíte si, že pro děti nastupující do ZŠ je důležité navštěvovat i mateřskou školu?

a)      ano

b)      ne

 

 1. Podpis, kdo dotazník vyplnil.

 

 1. Prostor pro vaše návrhy a připomínky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 11

 

 

 

 

Příloha 12

 

Ekologická výchova v naší MŠ

 

Formy ekologické výchovy:

 

Vycházky do přírody.

Sběr přírodnin.

Návštěva lektora Eko-školy Brno dle nabídky, přímo v naší MŠ

Popelnic na tříděni odpadu – papír, plasty, plastové vršky (sbírky pro podporu      handicapovaných dětí) a hliník v hale MŠ.

Návštěvy v místním Společném zemědělském podniku.

Krmení zvířátek v zimním období.

         Výlet do Eko-centra – dle nabídky.

ŽIVO ZA PLOTEM při ZŠ TGM Rajhrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 13

 

Folklórně – taneční kroužek

 

Děti se seznamují se světem lidových písní a říkadel, které si mnohdy zpívali již naši předkové i prabáby, pro které i lidový kroj byl pokladem. Opečovávali jej a oblékali při každé slavnostnější příležitosti.

I děti jsou vedeny k opatrování kroje a jeho váženosti.

K tomu patří i přísloví, říkadla a tance, které doplňují vystoupení dětí v krojích.

Mateřská škola vlastní 20 dětských krojů,10 chlapeckých,10 dívčích,klobouky a věnečky. Ty využívá při vystoupení dětí v LD, DPS, při Májové v obci a o Žabčických  krojovaných hodech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 14