Věc: Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

 

(dle §123 odst. 1 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

 

Zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek:

 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………..

 

Datum narození …………………………………………………………………………………

 

Místo trvalého bydliště …………………………………………………………………………

 

……………………………………………………….…………………

 

Ředitel školy

 

Mgr. Kateřina Svobodová

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

Žádám o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

dítěte………………………………...…………………………………………………………...

 

nar…………………………bytem………………………………………………………………

 

v mateřské škole………………………………………………………………………………...

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom případných následků, které by pro mne neslo uvedení nepravdivých údajů.

 

 

 

V …………………………..dne………………                  ……..……………...

                                                                                                  podpis žadatele

 

Příloha: Potvrzení o přiznání sociálního příplatku