Zαkladnν škola a Mateψskα škola Žabθice,okres Brno-venkov, pψνspμvkovα organizace

Školnν 447

664 63 Žabθice

 

 

 

 

 

V…………………..dne…………………..

 

 

 

ŽΑDOST

 

 

Žαdαme o slovnν hodnocenν našeho syna/dcery,

jmιno:………………………………………

datum narozenν:…………………………….

kterύ/α bude ve školnνm roce …….  navštμvovat………….roθnνk vύše jmenovanι školy.

 

Odωvodnμnν žαdosti:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Adresa a podpis zαkonnιho zαstupce žαka

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..