Školní poradenské pracoviště

V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat.     Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec.

Proto je na ZŠ Žabčice od 1. 9. 2014 zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Organizační struktura

 Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Kateřina Maňák Svobodová   – výchovný poradce (absolv. studia – učitelství 1.st. ZŠ, speciální pedagogika- logopedie,spec.výv.poruchy učení a chování,   výchovné poradenství)

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Michaela Kouřilová     – školní metodik prevence (absolv. studia – speciální pedagogika- etopedie)
 • Mgr. Beata Forbergerová     – školní speciální pedagog (absolv. studia –  speciální pedagogika – logopedie)
 • Mgr. Petra Kadlecová           – školní psycholog (absolv. studia – psychologie)

Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Konzultační hodiny

 •  Mgr. Kateřina Maňák Svobodová      Středa:   10,00 – 11,00
 • Mgr. Michaela Kouřilová        úterý :      7,15 -7,45
 • Mgr. Beata Forbergerová        středa :    7,15 – 7,45
 • Mgr. Petra Kadlecová              čtvrtek :   12,00-13,00