Medvídci

TŘÍDA MEDVÍDCI

Paní učitelka: Eva Koníčková

Asistentka pg: Pavla Hanková

Počet dětí 14 ve věku 6 – 7 let,( děti s odloženou šk.docházkou a děti,které v září dovrší 6let)

Děti si  upevňují návyky a znalosti z předešlých let, zaměřujeme se na samostatnost při všech činnostech, které dětem nabízíme, na jazykové dovednosti a logopedickou péči pro děti.  Důraz klademe na správné stolování – děti jí příborem, samostatnost při sebeobsluze – oblékání, správný postup při hygieně, dbáme na empatii, což znamená vcítění se do druhého, na dodržování domluvených pravidel, dokončení zadaného úkolu a úklid pracovního či hracího místa. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči a mezi dětmi v kolektivu,zaměřujeme se na slabší stránky dětské osobnosti, důležité pro zvládání nároků  potřebných v ZŠ. Nabízíme dětem i jiné aktivity , jako je  taneční kroužek Zumby, folklórně-taneční kroužek, plavání a v neposlední řadě ESS – edukativně-stimulační skupinky pro děti s rodiči, v rámci přípravy na přechod, do základní školy . Formou EKO programů se děti seznamují s tajemstvími přírody a nutností přírodu chránit a ne ji jakkoliv ubližovat.V kolektivu dětí je integrovaný chlapec s asistentkou pedagoga.Ve třídě probíhá povinná předškolní docházka .