Otevření ZŠ a MŠ – aktualizace 28.5.2020

Vážení rodiče,

mateřská a základní škola se pro dětí a žáky otevře v pondělí 25. května 2020.

MŠ bude mít omezený provoz.

Plakát MŠ – ZDE

Provozní řád MŠ od 25.5. – ZDE

Provozní řád ZŠ od 25.5. – ZDE

 • od 1.6. došlo k další aktualizaci- je možné doplnit do skupiny 15ti dětí další žáky (musí předložit čestné prohlášení.
 • Je možné chodit se žáky mimo areál školy. Musí být o tom informováni zákonní zástupci.Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob.

Přihláška do ZŠ od 25.5. – ZDE

Vycházíme  z manuálů zveřejněných MŠMT.

MŠ-  ZDE

ZŠ – ZDE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – ZDE

Návrat dětí do základních škol a mateřských skol je dobrovolný.

ZŠ-Dopoledne by děti měly pracovat na úkolech, odpoledne by skupina fungovala jako družina. Skupiny budou po 15 žácích a neměnné. Odpolední družina bude poskytována pouze pro skupinu dětí přípravné třídy a 1.třídy, protože se skupiny nesmí míchat. Pro ostatní děti odpolední družina nebude. Ranní družina taky nebude.

Prosím sledujte tuto stránku, budeme přidávat další informace průběžně.

Děti, které zůstanou v domácí péči, budou nadále vzdělávané jako dosud, tzn. distančně.

Kateřina Svobodová, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy – školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti:

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

Čestné prohlášení o očkování – ZDE

Žádost lze vyzvednout osobně v budově ZŠ- každé pondělí mezi 9.-10.h

Žádost vyplňte čitelně a uveďte aktuální telefonní čísla a e-mailovou adresu pro další komunikaci. Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2020. K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení. Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte. Pokud nebudete mít možnost si potvrzení zajistit, vyplňte tiskopis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ a doložte k žádosti s kopií očkovacího průkazu. Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

Podání žádosti:

Bez osobní účasti od 4. 5. do 11. 5. 2020

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení) je možné doručit:

 1. do datové schránky školy – jjymjcn
 2. emailem s ověřeným elektronickým podpisem
 3. poštou – na adresu ředitelství školy- ZŠ a MŠ Žabčice, Školní 447, 66463 Žabčice
 4. osobně – v pondělí 4. a 11.5.2020 do ZŠ.

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu .

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a informační tabuli na budovách MŠ a ZŠ.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 1. 6. 2020.

Zápis do základní školy- školní rok 2020/2021- ZMĚNA

Na základě Opatření ministra školství, č.j. MSMT-12639/2020-1, proběhne zápis do 1. tříd bez účasti dětí (zrušena motivační část zápisu) a s minimální fyzickou účastí zákonných zástupců.

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( +Zápisní list):

 1. Můžete stáhnout na webových stránkách školy,
 2. Vyzvednout vytištěný formulář na vrátnici školy nacházející se v ulici Školní 447, a to každé pondělí od 8 do 10 hodin.

Kopii rodného listu dítěte musí škola obdržet společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro účely vedení matriky.

TERMÍN ZÁPISU do 1. třídy je 1. až 27. duben 2020. Během této doby zákonní zástupci mohou podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nejlépe elektronickou formou, případně doručit podepsanou žádost o přijetí k vzdělávání, těmito způsoby:

 1. Do datové schránky školy (přílohou zprávy bude vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list), identifikační číslo datové schránky: jjymjcn;
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, uznávaný elektronický podpis bude také na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (nelze jen poslat prostý email s elektronickou přílohou) na adresu: reditelka@skolazabcice.cz;
 3. Osobním doručením originálu přihlášky do  školy (pondělí 8-10h);
 4. Zasláním poštou na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Žabčice,

Školní 447,

66463 Žabčice

Prosíme zákonné zástupce, aby žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zaslali škole pokud možno co nejdříve.

Prosíme také o případné sdělení, že máte zájem dále žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) do poznámek na konci žádosti.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy  – ZDE

Zápisní list do 1.třídy- ZDE

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí být v den zápisu předána žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí být součástí žádosti o odklad). Pokud tomu tak není, správní řízení bude přerušeno do doby vydání doporučení PPP.

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

JAK BUDE ŠKOLA POSTUPOVAT PO DORUČENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI?

V prvních dnech měsíce dubna 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce žádostí.

Do 7 dnů od podání žádosti obdržíte od školy na Vámi uvedený email (datovou schránku) potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Neuvedete-li v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mail ani svou datovou schránku, bude Vám přijetí žádosti potvrzeno telefonicky. Žádáme Vás o kontrolu potvrzení o přijetí, v případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte  e-mailem: reditelka@skolazabcice.cz.

Pokud v průběhu řízení vznikne pochybnost o trvalém bydlišti dítěte, je škola oprávněna vyžadovat dodatečně dokumenty, které musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 30. dubna 2020 (zákonní zástupci budou vyzváni e-mailem, uvedou-li jej v žádosti, případně pak telefonicky).

Pod zaslaným registračním číslem následně zveřejníme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky na Základní škole Žabčice.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. třídy bude uvedeno na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejpozději do 15. května 2020. Žadatelům, kteří nebudou přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole Žabčice, bude po dni zveřejnění zasláno příslušné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity třídy , dle následujícího pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem v Žabčicích.
 2. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Žabčice.
 3. Děti s jiným trvalým pobytem.

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

(např. v případě nemoci)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

 • prohlédněte si webové stránky školy www.skolazabcice.cz
 • v dubnu nebude den otevřených dveří