Schůzka s rodiči – mateřská škola

SCHŮZKA S RODIČI  V MŠ ŽABČICE ( bez dětí)

VE ČTVRTEK 29. SRPNA 2019 V 15:30 HODIN SE KONÁ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY, V BUDOVĚ MŠ VE TŘÍDĚ ŽABEK. PO PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY,

SE RODIČE ROZEJDOU DO TŘÍD, DO KTERÝCH JSOU JEJICH DĚTI ZAŘAZENY.

Zápis do MŠ Žabčice

Zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy Žabčice na školní rok 2019/2020 se koná ve středu 15.5.2019 od 10,00-16,00h v kanceláři MŠ Žabčice.

Žádost do MŠ – ZDE

Kritéria pro přijetí do MŠ – ZDE

K zápisu doneste vyplněnou a potvrzenou žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přípravná třída 2019/2020

Vyhlašujeme v termínu od 9.dubna do 10.května 2019 zápis do Přípravného ročníku ZŠ Žabčice školního roku 2019/2020

Žádost o přijetí do přípravné třídyZDE

Přípravná třída

 • Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky  a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro předškoláky.
 • Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 a nejvíce 15 dětí.
 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Děti, které byly u zápisu, i vyřízený odklad povinné školní docházky.
 • Přednost v přijímání mají děti s odkladem povinné školní docházky. V případě většího počtu dětí bude kritériem pro přijetí datum narození dítěte.
 • Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
 • Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
 • Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky.
 • Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
 • Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou nenásilnou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
 • Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, popřípadě navštěvovat zájmové kroužky ŠD a ZŠ.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně ; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.