ŠVP ŠD

Základní škola a Mateřská škola Žabčice,okres Brno-venkov
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno -venkov
Školní 447
664 63 Žabčice

IČO: 65264843
Předkladatel:

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Svobodová
Vychovatelka školní družiny: Lenka Skúpá, DiS

Platnost dokumentu: od 1.září 2012
PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální podmínky:

Základní škola a mateřská škola Žabčice má jedno oddělení školní družiny umístěné v přízemí školy. Hygienická zařízení odpovídají hygienickým normám. Vybavení školní družiny je na standardní úrovni, žáci mají k dispozici jednak hry a hračky, stavebnice, výtvarný materiál, jednak didaktický materiál, který si paní vychovatelka zapůjčuje dle zaměření činnosti v kabinetě 1. stupně. K dispozici je také literatura, paní vychovatelka si zapůjčuje další literaturu ve školní knihovně. Nábytek odpovídá ergonomickým požadavkům žáků i potřebám uskladnění pomůcek.
Prostředí školní družiny je bezpečné, odpovídající hygienickým normám. Respektuje estetická kritéria, výzdoba je mobilní, účastní se na ní žáci školní družiny. Výzdoba je obměňována, poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí ve školní družině. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.
Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků je řízeno kvalifikovanou vychovatelkou s pedagogickým vzděláním a praxí od ledna 2006. Vychovatelka se pravidelně vzdělává na seminářích, v rámci samostudia studuje odbornou literaturu a časopisy.
Ekonomické podmínky:

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 100,- Kč měsíčně. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Podmínky hygienické a bezpečnostní:
Činnosti spontánní a řízené prolínají, jejich skladba respektuje psychosociální podmínky výchovně vzdělávací práce školní družiny.
Žáci odcházejí z obědu s paní vychovatelkou v cca 12,00 hodin, ostatní žáci, kteří končí výuku později, přicházejí do družiny po obědě.
Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně
Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Pomůcky, hry a hračky splňují požadavky bezpečnosti. Žáci nesmí bez dozoru manipulovat s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty.
Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazů, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Výrazně jsou označeny nebezpečné části využívaných prostor – schodiště.
Ve školní družině je umístěna lékárnička, jejíž vybavení je pravidelně kontrolováno.
Psychosociální podmínky:

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému.
Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte.
Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou.
Činnosti ve školní družině obsahují činnosti zaměřené na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Se žáky jsou prováděny rozhovory a besedy o problematice patologických jevů, využívá se také audiovizuální techniky.
Účastníci vzdělávání ve školní družině se spolupodílejí na životě zařízení – společně plánují s paní vychovatelkou činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a provádějí následné hodnocení činnosti.
Rodiče žáků jsou včas informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím notýsků, nástěnky školní družiny.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Účastníci zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně integrováni do oddělení školní družiny s využitím speciálních pedagogických postupů. Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní školy, PPP, SPC, případně jinými poradenskými zařízeními.
V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné zajištění asistenta pedagoga pro účastníka a účast vychovatelky školní družiny na dalším vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Školní družina je umístěna v přízemí budovy , přístup do družiny je bezbariérový.
Dále by bylo nutné zajistit vybavení speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami např. zápůjčkou ze speciálních škol, či jejich zakoupení.

Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami:
– začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře
– podpůrná opatření k začlenění do činností – asistent pedagoga, speciální pomůcky, individuální péče
– činnosti respektující možnosti žáka – činnosti shodné na úrovni žáka
– specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka

Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální prací se žákem, vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. Vychovatelka spolupracuje s výchovnou poradkyní a PPP.
Vhodné zájmové aktivity:
– literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, matematické soutěže, přírodovědné soutěže, společenskovědní soutěže
– umožnění vedení ostatních dětí, umožnění realizovat řízení kolektivu
– umožnění navštěvovat zájmové kroužky školy se staršími dětmi

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí ( zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení – např. dočasné umístěni žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).
UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.
O podmínečném vyloučení rozhodne ředitel v případě závažného provinění se stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku.
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel ve správním řízení.

CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Rovný přístup k zájmovému vzdělávání všech žáků školy
Do školní družiny jsou zařazování žáci 1. stupně školy, popřípadě děti starší do naplnění její kapacity. Všem žákům ve školní družiny jsou nabízeny činnosti bez rozdílu, žák volí z nabídky dle vlastního uvážení.
2. Zohledňování individuálních potřeb žáků školní družiny
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni volbou činností přiměřených jejich možnostem. Žákům je věnována individuální péče.
Žáci se zdravotním postižením
Činnosti a cíle zohledňují jejich postižení, nejsou však vyčleňováni ze společných činností, je jim věnována zvýšená individuální péče.
Žáci se zdravotním znevýhodněním
Činnosti a cíle zohledňují zdravotní omezení, je nabízena náhradní činnost, relaxační činnosti, odpočinek.
Žáci nadaní
Jsou podporováni v rozvíjení svého nadání, činnosti jsou dostatečně podnětné a rozvíjející.
3. Vytváření postojů vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivost, solidarity a důstojnosti všech účastníků zájmového vzdělávání
Ve všech činnostech jsou žáci vedeni ke vzájemné úctě a respektu, názorové snášenlivosti, solidaritě a důstojnosti.

4. Svobodný přístup k poznatkům soudobého stavu poznání světa
Do nabídky činností je vždy zařazena práce s informacemi – literaturou, internetem, časopisy, multimediální technikou prostřednictvím kterých žák rozšiřuje své poznatky.
5. Uplatňování moderních metod práce a přístupů
Výchovně vzdělávací činnost je vedena moderními metodami práce a přístupy – skupinové a kooperativní činnosti, metody kritického myšlení, práce v centrech, práce s moderními technologiemi.
6. Hodnocení žáků vzhledem k dosahování cílů
Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, vždy umožňujeme žáku zpětnou vazbu, vedeme jím žáka k poznání svých rezerv a možností.

Zaměření výchovně vzdělávací činnosti školní družiny:
1. Získání všeobecného přehledu – návaznost na učivo 1. stupně.
2. Environmentální vzdělávání – získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochrana.
3. Estetická výchova – rozvíjení estetického cítění, tvořivosti a fantazie dětí.
4. Etická výchova – mravní a etické principy uplatňované ve všech činnostech.
5. Rozvoj tělesné zdatnosti a zdravý vývoj žáka – zařazování tělovýchovných činností, sportovních her, pobyt venku, využití sportovního hřiště a koupaliště vŽabčicích
DÉLKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Školní vzdělávací program školní družiny je koncipován jako roční – na školní rok.
ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Jednotlivé integrované bloky jsou zpracovány zhruba na měsíční období (6 bloků na školní rok).
Evaluace jednotlivých činností a dosažených výsledků probíhá po uzavření bloku.
Kritéria hodnocení:
1. Zda byly splněny všechny vzdělávací oblasti v jednotlivých blocích
2. Zda byly naplněny cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
3. Aktivita žáků jako celku, prospěšnost činností.
4. Sledování jednotlivých žáků při činnostech.
FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Jedná se o:
• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
• individuální práce s nadanými dětmi nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
• využití nabídky spontánních činností
Činnosti ve školní družině se člení na:
• zájmové činnosti
• rekreační činnosti
• odpočinkové činnosti
OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný blok: Těšíme se do školy

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Poznávat nejbližší okolí školy, vesnice, organizace chodu družiny a celé školy, určit významné objekty.
• Učit se zásadám bezpečnosti při pohybu v okolí školy – cesta na autobus.
Obsah:
• Návštěva obecní knihovny, obecního úřadu, kostela
• Vyprávění o historii Žabčic a přilehlých obcí
• Cesta na autobus
Očekávané výstupy:
• Orientuje se v nejbližším okolí školy
• Určí významné objekty v obci
• Respektuje zásady bezpečného chování při pohybu v okolí školy
Metody práce:
• Pozorování
• Praktické procvičování
• Vyprávění
Klíčové kompetence:
• Samostatně pozoruje, kriticky posuzuje
• Operuje s užívanými znaky a symboly
• Vnímá silniční provoz jako problémovou situaci
• Naslouchá

Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Seznámit se s ostatními, hovořit o sobě a své rodině, zapojit se do interaktivních her.
Obsah:
• Komunikační kruh
• Interaktivní hry
Očekávané výstupy:
• Naváže kontakt s ostatními dětmi
• Hovoří o sobě
• Zapojí se do společných her
Metody práce:
• Komunikační kruh, rozhovor, interaktivní hry
Klíčové kompetence:
• Vyjadřuje se souvisle, naslouchá jiným
• Přispívá k diskuzi v malé skupině
• Přispívá k upevňování dobrých vztahů

Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Počítat konkrétní předměty ve školní družině – seznamujeme se s vybavením školní družiny, hrajeme hry s číselnými operacemi, hrajeme si „Na školu“.
Obsah:
• Počítání konkrétních předmětů
• Hry s číselnými operacemi
• Hra „Na školu“
Očekávané výstupy:
• Počítá předměty ve školní družině
• Seznamuje se s vybavením školní dužiny
• Hraje hry s čísly
Metody práce:
• Hry s čísly, hra „Na školu“
Klíčové kompetence:
• Operuje s obecně užívanými znaky a symboly
• Účinně spolupracuje ve skupině
Informační a komunikační technologie:
Výchovně vzdělávací cíle:
• Seznámit se s počítačem ve školní družině, umět jej zapnout a vypnout, základy jeho ovládání.
Obsah:
• Práce s počítačem ve školní družině
• Práce s počítači v počítačové učebně
Očekávané výstupy:
• Umí zapnout a vypnout počítač
• Umí pracovat s myší a klávesnicí
• Dodržuje zásady bezpečnosti při práci s počítačem
Metody práce:
• Práce s počítačem
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně vybavení
• Dodržuje vymezená pravidla
• Operuje s obecně užívanými termíny, symboly.

Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Výtvarně ztvárnit školu, kamarády z družiny, třídu. Tvořit kreslením, malováním, prostorovým vytvářením.
Obsah:
• Tématická kresba, malba „Naše škola“, „Kamarádi z družiny“, „Naše třída“
• Prostorové vytváření „Naše škola“
Očekávané výstupy:
• Výtvarně ztvární svoji představu
• Volí techniku dle vybraného námětu
Metody práce:
• Kresba, malba, prostorové vytváření
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně nástroje a vybavení
• Samostatně pozoruje a experimentuje

Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Učit se budovat a dodržovat správný režim, vytvářet si pravidelné návyky, umět využít správně a účelně svůj volný čas.
Obsah:
• Řízený rozhovor
• Správný režim dne
Očekávané výstupy:
• Umí si sestavit správný režim dne
• Umí účelně využít volný čas
Metody práce:
• Řízený rozhovor
Klíčové kompetence:
• Rozvíjí schopnost aktivního využití volného času
• Vytváří si návyky zdravého životního stylu
• Organizuje a řídí svůj volný čas

Člověk a svět práce
Výchovně vzdělávací cíle:
• Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky, organizovat a plánovat svoji práci.
Pomáhat s údržbou školního nádvoří a zahrady

Očekávané výstupy:
• Umí bezpečně zacházet s nářadím
• Zhodnotí výsledek své práce
Metody práce:
• Práce ve venkovních prostorech
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení
• Chápe potřebu efektivně spolupracovat s ostatními při řešení daného problému
Integrovaný blok – podzim

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Pozorovat okolní přírodu (používáme lupu a dalekohled), poznávat listy stromů, třídit přírodniny, pozorovat přípravu zvěře na zimu, chováme se k přírodě ohleduplně.
Průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, naše obec, příroda obce a její ochrana.
Obsah:
• Pozorování okolní přírody
• Poznávání listů stromů
• Třídění přírodnin
• Pozorování přípravy zvěře na zimu
Očekávané výstupy:
• Pozoruje okolní přírodu
• Pozná listy stromů v okolí školy
• Třídí přírodniny
• Pozoruje přípravu zvěře na zimu
• Chová se k přírodě ohleduplně
Metody práce:
• Pozorování přírody a zvěře
• Poznávání listů stromů
• Třídění přírodnin
Klíčové kompetence:
• Samostatně pozoruje přírodu, využívá k tomu i pomůcek.
• Nachází shodné znaky.
• Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.

Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Pojmenovat přírodniny, rostliny, živočichy, naučit se básničku o podzimu, číst o podzimní přírodě, o zvířatech.
Obsah:
• Pojmenovávání přírodnin, rostlin, živočichů
• báseň o podzimu
• čtení textů o podzimní přírodě a o zvířatech
Očekávané výstupy:
• Pojmenuje přírodniny, rostliny a živočichy
• Naučí se báseň o podzimu
• Čte texty o podzimní přírodě a o zvířatech
Metody práce:
• Pojmenovávání přírodnin
• Nácvik básně o podzimu
• Čtení textů o podzimní přírodě a o zvířatech
Klíčové kompetence:
• Operuje s obecně užívanými termíny
• Rozumí různým typům textů a záznamů

Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Počítat a třídit přírodniny, počítat dny v týdnu, v měsíci, první podzimní den, orientujeme se v čase.
Obsah:
• Počítání a třídění přírodnin, počítání dnů v týdnu, v měsíci, první podzimní den, orientace v čase.
Očekávané výstupy:
• Počítá a třídí přírodniny, počítá dny v týdnu, v měsíci, první podzimní den, orientuje se v čase.
Metody práce:
• Počítání a třídění, počítání dnů, orientace v čase.
Klíčové kompetence:
• Poznává smysl a cíl učení

Informační a komunikační technologie
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyhledávat informace o podzimní přírodě, ochraně rostlin a živočichů na podzim.
Obsah:
• Vyhledávání informací o přírodě, ochraně rostlin a živočichů
Očekávané výstupy:
• Vyhledává informace o přírodě a o ochraně rostlin a živočichů.
Metody práce:
• Vyhledávání informací v encyklopediích a na internetu
Klíčové kompetence:
• Využívá informační a komunikační prostředky
• Vyhledává a třídí informace.
Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Výtvarně ztvárnit podzim v přírodě, využívat netradičních technik, otisků listů, bramborová tiskátka, koláže.
• Naučit se písničku o podzimu.
Obsah:
• Výtvarné ztvárnění podzimu v přírodě, využívání netradičních technik
• Naučení se písničky o podzimu.
Očekávané výstupy:
• Výtvarně ztvární podzim, využívá netradiční výtvarné techniky
• Naučí se písničku o podzimu
Metody práce:
• Kresba, malba, netradiční techniky (otisky listů, bramborová tiskátka, koláže)
• Zpěv
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení

Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Chránit své zdraví vhodným oblečením, pravidelně chodit na vycházky, hrát hry v přírodě, vnímat radostný prožitek ze hry.
Obsah:
• Vybrání vhodného počasí, pravidelné chození na vycházky, hraní her v přírodě a vnímání radostného prožitku ze hry.
Očekávané výstupy:
• Vybírá vhodné oblečení přiměřeně danému počasí, pravidelně chodí ven, hraje hry se spolužáky.
Metody práce:
• Vycházky, hry
Klíčové kompetence:
• rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času
• vytváří si návyky zdravého životního stylu

Integrovaný blok: Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Rozlišit blízké příbuzenecké vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi.
• Projevovat toleranci k ostatním dětem v družině, k jejich přednostem i nedostatkům
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj, mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy.
Obsah:
• Rozlišení vztahů v rodině, rozlišení rolí rodinných příslušníků
• Projevování tolerance vůči ostatním dětem
Očekávané výstupy:
• Rozlišuje vztahy v rodině, rozlišuje role rodinných příslušníků
• Je tolerantní k dětem v družině
Metody práce.
• Vypravování
• Hra „Na rodinu“
Klíčové kompetence:
• přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyprávět o rodině, úlohách jejích členů, hrát si „Na rodinu“, respektovat základní komunikační pravidla rozhovoru.
• Číst příběhy z rodinného prostředí, vyjadřovat své pocity z přečteného textu
Obsah:
• Komunikační kruh
• Čtení rodinných příběhů, vyjadřování pocitů z přečteného textu
Očekávané výstupy:
• Hovoří o své rodině
• Zapojí se do společných her
Metody práce:
• Komunikační kruh, interaktivní hry, čtení
Klíčové kompetence:
• Vyjadřuje se souvisle, naslouchá jiným
• Přispívá k diskuzi v malé skupině

Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Porovnávat počty členů rodiny, porovnávat jejich velikost, stáří.
Obsah:
• Porovnávání
Očekávané výstupy:
• Počítá počty členů v rodině
• Porovnává počty se spolužáky
Metody práce:
• Hry s čísly
Klíčové kompetence:
• Účinně spolupracuje ve skupině
• Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly

Informační a komunikační technologie
Výchovně vzdělávací cíle:
• Napsat dopis kamarádovi, uložit si jej nebo odeslat e-mailovou poštou.
Obsah:
• Práce s počítačem
Očekávané výstupy:
• Umí zapnout a vypnout počítač
• Umí pracovat s myší a klávesnicí
• Umí pracovat ve Wordu
Metody práce:
• Práce s PC
Klíčové kompetence:
• Dodržuje vymezená pravidla
• Operuje s obecně užívanými termíny symboly
Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Výtvarně ztvárnit rodinu, členy rodiny, vytvořit portrét kamaráda.
• Naučit se písničku pro maminku, doprovodit zpěv na rytmické nástroje.
Obsah:
• Tématická kresba, malba „Naše škola“, „Můj kamarád z družiny“, „Naše třída“
• Písnička pro maminku, doprovod na rytmické nástroje
Očekávané výstupy:
• Výtvarně ztvární svojí představu
• Volí techniku dle vybraného námětu
• Zpívá a doprovází se na rytmické nástroje
Metody práce:
• Malba, kresba
• Zpěv a doprovod na rytmické nástroje
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně nástroje a vybavení
• Samostatně pozoruje a experimentuje

Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Spolupracovat při jednoduchých pohybových a týmových hrách, dbát na bezpečnost při pohybových činnostech.
Obsah:
• Pohybové a týmové hry
• Bezpečnost žáků při hře
Očekávané výstupy:
• Hraje pohybové a týmové hry
• Dodržuje bezpečnost při hře
Metody práce:
• Hry
• Bezpečnost
Klíčové kompetence:
• Vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci zátěže
• Účastník účinně spolupracuje ve skupině
Integrovaný blok: Zima

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Pozorovat zimní přírodu.
• Pozorovat stopy ve sněhu.
Obsah:
• Pozorování zimní přírody.
• Pozorování nejznámějších stop ve sněhu.
Očekávané výstupy:
• Vypráví o změnách v přírodě.
• Umí pojmenovat stopy zvířat.
Metody práce:
• Vyprávění
• Pojmenovávání zvířecích stop
Klíčové kompetence:
• Vyhledává a třídí informace
• Formuluje a vyjadřuje své myšlenky

Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyprávět o Vánocích a o vánočních zvycích.
• Naučit se básničku o zimě nebo o Vánocích.
Obsah:
• Vyprávění o Vánocích, vánočních zvycích.
• Naučení se básničky o zimě (o Vánocích).
Očekávané výstupy:
• Vypráví o Vánocích a zvycích.
• Naučí se básničku.
Metody práce:
• Vyprávění
• Naučení se básničky
Klíčové kompetence:
• Vyjadřuje se souvisle a výstižně
• Plánuje si své učení

Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Počítat vánoční ozdoby na stromečku, elektrické svíčky
• První zimní den
• Stříhat metr, kolik dnů zbývá do Vánoc
Obsah:
• Počítání ozdob a elektrických svíček, první zimní den
• Stříhání metru, kolik dnů zbývá do Vánoc
Očekávané výstupy:
• Počítá ozdoby a elektrické svíčky na stromečku, první zimní den
• Stříhá metr, kolik zbývá dnů
Metody práce:
• Počítání
• Stříhání metru
Klíčové kompetence:
• Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Informační a komunikační technologie
Výchovně vzdělávací cíle:
• Učit se napsat dopis Ježíškovi a poslat emailovou poštou a vytisknout.
Obsah:
• Práce na PC
• Práce s Wordem
• Práce s tiskárnou
Očekávané výstupy:
• Umí pracovat na počítači
• Umí pracovat s tiskárnou
Metody práce:
• Pracuje s počítačem
• Pracuje s tiskárnou
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně vybavení
• Dodržuje vymezená pravidla

Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyrobit si jmenovky na dárky, vánoční přání
• Nacvičovat koledy na vystoupení v kostele
Obsah:
• Výroba vánočních jmenovek a přání
• Nacvičování koled
Očekávané výstupy:
• Výtvarně ztvární svoji představu
• Volí vhodné materiály
Metody práce:
• Práce s různými materiály, s nůžkami
• Zpěv koled
Klíčové kompetence:
• Volí vhodné způsoby řešení
• Účastník účinně spolupracuje ve skupině

Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Chodit na vycházky, bruslit na kluzišti, bobovat.
• Vhodně se oblékat.
• Jíst vitamíny v podobě ovoce a zeleniny.
Obsah:
• Chození na vycházky, bruslení na kluzišti, bobování
• Vhodné oblékání
• Jíme vitamíny v podobě ovoce a zeleniny
Očekávané výstupy:
• Chodí na vycházky, bruslí a bobuje
• Vhodně se obléká
• Jí vitamíny
Metody práce:
• Vycházky, bruslení, bobování
• Vhodné oblékání přiměřeně počasí
• Zdravá výživa
Klíčové kompetence:
• Umí vhodně relaxovat, rozvíjí si nadání, seberealizují se.

Integrovaný blok: Jaro

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Pozorovat probouzející se jarní přírodu, první květiny, kvetoucí stromy, ptactvo vracející se z teplých krajin
• Sbírat a určovat rostliny do herbáře
Obsah:
• Pozorování jarní přírody, jarních květin, kvetoucích stromů, ptactva
• Sbírání a určování rostlin do herbáře
Očekávané výstupy:
• Pozoruje přírodu
• Pozná jarní květiny, stromy a ptáky vracející se z teplých krajin
• Chová se k přírodě ohleduplně
Metody práce:
• Pozorování přírody
• Určování rostlin podle klíčů
• Poznávání ptactva
Klíčové kompetence:
• Samostatně pozoruje přírodu, využívá při tom pomůcky
• Chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy

Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyprávět o jaru, o Velikonocích, o měsíci březnu – Měsíc knihy
• Učit se básničky s jarní a velikonoční tématikou
• Číst úryvky z oblíbených knížek pro děti
• Uspořádat výstavu knih
Obsah:
• Vyprávění o jaru a o Velikonocích, o Měsíci knihy
• Učení se básniček
• Čtení úryvků z dětských knih
• Uspořádání výstavy knih
Očekávané výstupy:
• Vypráví o jaru a o velikonočních zvycích
• Učí se básničky
• Čte dětské knížky
• Přinese svou oblíbenou knihu
Metody práce:
• Vypravování o jaru a o Velikonocích
• Nácvik básně s jarní tématikou
• Čtení dětských knih
• Uspořádání výstavy knih v ŠD
Klíčové kompetence:
• Rozumí různým typům textů a záznamů
• Využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů
Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Počítat stromy na školním dvoře a v lesním arboretu, první jarní den
• Hrát „ Počítačového krále“, „Hvězdičky“, „Domino“, „Člověče nezlob se“
Obsah:
• Počítání stromů
• Hraní her s číselnými operacemi
Očekávané výstupy:
• Počítá stromy na dvoře a v arboretu
• Hraje hry s čísly
Metody práce:
• Hry s čísly
Klíčové kompetence:
• Účinně spolupracuje ve skupině
• Operuje s obecně užívanými znaky a symboly

Informační a komunikační technologie
Výchovně vzdělávací cíle:
• Pracovat s výukovým programem „Naše škola“
Obsah:
• Práce s výukovým programem v počítačové učebně
Očekávané výstupy:
• Umí zapnout a vypnout počítač
• Umí pracovat s výukovým programem
• Dodržuje zásady bezpečnosti při práci na PC
Metody práce:
• Práce s počítačem
Klíčové kompetence:
• Používá bezpečně vybavení
• Dodržuje vymezená pravidla

Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyrábět výrobky s velikonoční tématikou, jarní výzdob družiny a chodeb
• Učit se básničky o jaru
• Zpívat lidové písně a doprovázet se rytmickými nástroji
Obsah:
• Velikonoční výrobky, jarní výzdoba
• Nácvik básně o jaru
• Zpěv lidových písní s doprovodem
Očekávané výstupy:
• Vybírá vhodné materiály na výrobky
• Nacvičuje báseň dle výběru
• Zpívá lidové písně
Metody práce:
• Práce s barevným papírem, vystřihování
• Nácvik básně o jaru
• Zpěv písniček s jarní tématikou a doprovod s rytmickými nástroji
Klíčové kompetence:
• Poznává smysl a cíl učení
• Plánuje si své učení

Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Učit se, jak předcházet nemocem, dodržovat zásady osobní hygieny, dodržovat pitný režim
• Hrát pohybové hry v přírodě, chodit na vycházky do okolí školy
Obsah:
• Nemoci, dodržování osobní hygieny, dodržování pitného režimu
• Hraní pohybových her v přírodě, chození na vycházky
Očekávané výstupy:
• Učí se, jak předcházet nemocem, dodržuje osobní hygienu, dodržuje pitný režim
• Hraje pohybové hry v přírodě, chodí na vycházky
Metody práce:
• Povídání o nemocech, osobní hygiena, pitný režim (důležitý po celý rok)
• Pohybové hry, vycházky
Klíčové kompetence:
• Přistupuje k výsledkům své činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých
• Vytváří si návyky zdravého životního stylu, plánuje, organizuje a řídí svůj volný čas, rozvíjí své zájmy

Integrovaný blok: Těšíme se na prázdniny

Člověk a jeho svět
Výchovně vzdělávací cíle:
• Učit se zásadám bezpečnosti na prolézačkách
• Poznávat jednoduché dopravní značky, seznamovat se zásadami bezpečnosti při jízdě na kole a kolečkových bruslích
• Používat chrániče
Obsah:
• Bezpečnost na prolézačkách
• Poznávání jednoduchých dopravních značek, zásady bezpečnosti při jízdě na kole a kolečkových bruslích
• Používání chráničů
Očekávané výstupy:
• Zná bezpečnost při hře na prolézačkách
• Poznává jednoduché dopr. značky, zná zásady bezpečnosti při jízdě na kole a kol. bruslích
• Používá chrániče
Metody práce:
• Povídání i bezpečnosti
• Poznávání značek na obrázcích a v terénu
Klíčové kompetence:
• Samostatně pozoruje a experimentuje
Jazyk a jazyková komunikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Povídat si o blížícím se vysvědčení, o letních prázdninách, o táborech a o dovolené s rodiči
• Nacvičovat vystoupení na závěrečnou školní akademii
Obsah:
• Povídání o vysvědčení, prázdninách, táborech a dovolené
• Nacvičování vystoupení
Očekávané výstupy:
• Povídá o svém vysvědčení a o svých představách o prázdninách
• Nacvičuje se spolužáky na vystoupení
Metody práce:
• Komunikační kruh, rozhovor
• Praktický nácvik
Klíčové kompetence:
• Vyjadřuje se souvisle a výstižně
• Účinně se zapojuje do diskuze
• Účinně spolupracuje ve skupině

Matematika a její aplikace
Výchovně vzdělávací cíle:
• Měřit obvod školní zahrady (podle počtu kroků)
• Hrát hru „Číslice, číslice najděte se“
• Sčítat věk všech dětí v družině
Obsah:
• Měříme obvod zahrady podle počtu kroků
• Hrajeme hru „Číslice, číslice najděte se“
• Sčítáme věk dětí v družině
Očekávané výstupy:
• Umí sčítat
• Hraje hru
Metody práce:
• Sčítání
• Hraní skupinových her
Klíčové kompetence:
• Operuje s užívanými znaky a symboly
• Ověřuje si prakticky správnost řešení

Informační a komunikační technologie
Výchovně vzdělávací cíle:
vybarvovat obrázky na počítač a vybarvujeme obrázky
Očekávané výstupy:
• Umí vybarvovat obrázky,pracovat s myší
Metody práce:
• Práce s počítačem
Klíčové kompetence:
• Dodržuje vymezená pravidla

Umění a kultura
Výchovně vzdělávací cíle:
• Vyrábět výrobky na závěrečnou besídku v družině, letní výzdoba družiny
• Založit herbář rostlin
• Výtvarně ztvárnit léto, na obrázcích využívat přírodniny
Obsah:
• Výrobky z různých materiálů, výzdoba ŠD
• Založení herbáře
• Tématická kresba, malba „Léto“, „Prázdniny“
Očekávané výstupy:
• Výtvarně ztvární svojí představu
• Založí herbář
Metody práce:
• Kresba, malba
• Herbář rostlin
Klíčové kompetence:
• Pracuje samostatně
• Volí vhodné způsoby řešení
Člověk a zdraví
Výchovně vzdělávací cíle:
• Otužovat se, plavat na koupališti v Žabčicích
• Hrát hry v přírodě, dodržovat bezpečnost žáků
Obsah:
• Otužování a plavání
• Hraní her, dodržování bezpečnosti
Očekávané výstupy:
• Otužuje se a plave na koupališti v Žabčicích
• Hraje hry v přírodě a dodržuje bezpečnost
Metody práce:
• Otužování a koupání
• Skupinové hry
Klíčové kompetence:
• Umí vhodně relaxovat
• Seberealizuje se
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
1. Kompetence k učení: účastník si vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, vyhledává a třídí informace, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, samostatně pozoruje a experimentuje, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry, poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok, plánuje si své učení.

2. Kompetence k řešení problému: účastník vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází shodné znaky, samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, ověřuje si prakticky správnost řešení, osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit.

3. Kompetence komunikativní: účastník formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a výstižně, naslouchá promluvám jiných lidí, rozumí jim, účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,
rozumí různým typům textů a záznamů, gestům, zvukům, reaguje na ně, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci, využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů.

4. Kompetence sociální a personální: účastník účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na utváření příjemné atmosféry, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, přispívá k diskuzi v malé skupině i debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování.

5. Kompetence občanské, činnostní a pracovní: respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům své činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá získané poznatky v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání.
6. Kompetence k naplnění volného času: rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času, vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci zátěže, vytváří si návyky zdravého životního stylu, plánuje, organizuje a řídí svůj volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, umí odmítnou nevhodné aktivity, umí vhodně relaxovat, rozvíjí si nadání, seberealizují se.
HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ A AUTOEVALUACE

Hodnocení účastníků vzdělávání ve školní družině

Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření bloku, při uzavření školního roku.

Způsoby hodnocení:
a) slovní hodnocení
b) písemné hodnocení

Slovní hodnocení
– hodnocení pedagogem – v průběhu činnosti
při ukončení činnosti
při uzavření bloku

– hodnocení účastníkem – v průběhu činnosti
při ukončení činnosti
při uzavření bloku
Písemné hodnocení
– hodnocení pedagogem – při ukončení činnosti (např. pochvala do notýsku)
při uzavření bloku
hodnocení do portfolia vždy na konci pololetí
– hodnocení účastníkem – sebehodnocení do portfolia
– hodnocení činnosti

Zásady hodnocení
– adresné
– všestranné
– zaměřené na široké spektrum projevů žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové

Kritéria hodnocení účastníka:
1. Míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků, dovedností při dané činnosti
2. Ovládání základních komunikačních prostředků
3. Využívání získaných vědomostí a dovedností
4. Projevy samostatného myšlení a tvořivosti
5. Ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné práce
6. Porozumění a utváření názorů, postojů a činů
7. Projevy a vlastnosti účastníka

Osobní portfolio účastníka
Obsahuje: hodnocení pedagoga
posouzení zvenčí
sebehodnocení účastníka
Materiální podmínky:
– prostory školní družiny vyhovují hygienickým normám jak rozlohou, tak vybavením
– účastníci mají k dispozici dostatek didaktického materiálu, her a hraček
– účastníci školní družiny mají k dispozici dostatek pomůcek a materiálu k rozvíjení tvořivosti

Personální podmínky
– výchovně vzdělávací práce ve školní družině je zabezpečena plně kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí
– vychovatelka školní družiny se nadále vzdělává v oblasti zájmového vzdělává jednak institucionálním vzděláváním (kurzy), jednak formou samostudia

Ekonomické podmínky
– finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu zajišťují nákup dostatku pomůcek a materiálu pro výchovně vzdělávací práci školní družiny
– provozní prostředky od zřizovatele zcela pokrývají potřeby na provoz školní družiny
– jsou získávány další mimorozpočtové prostředky určené na zkvalitnění činnosti školní družiny

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
– prostředí školní družiny včetně chodby a schodiště je bezpečné a nepředstavuje pro účastníky žádná bezpečnostní rizika
– účastníci jsou pravidelně poučováni o zásadách bezpečného chování
– ve školní družině je příznivé sociální klima, atmosféra pohody a bezpečí
– výchovně vzdělávací činnost obsahuje činnosti seznamující žáky s ochranou proti násilí, šikaně a patologickými jevy
– účastníci participují na přípravě a plánování činností

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– organizace školní družiny umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– prostředí školní družiny umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– školní družina je vybavena speciálními didaktickými pomůckami, umožňujícími práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– vychovatelka školní družiny se vzdělává v oblasti speciální pedagogiky
– nadaní žáci jsou rozvíjeni a je jim poskytován dostatek podnětů k rozvíjení jejich nadání

Kritéria kvality:
Organizace, metody a formy výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině
– spontánní i řízené činnosti respektují individuální a věkové zvláštnosti účastníků školní družiny
– vymezený čas je naplněn účelně, činnosti se střídají v souladu s psychohygienickými požadavky a požadavky pedagogiky volného času
– účelně jsou využívány didaktické pomůcky
– metody a formy práce odpovídají individuálním a věkovým zvláštnostem účastníků školní družiny
Motivace a hodnocení
– každá činnost je motivována na jejím začátku, případně i v průběhu
– hodnocení je průběžné, každá činnost je na jejím konci zhodnocena, je využíváno vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
– při hodnocení jsou zohledňovány individuální dispozice účastníků, je oceňována snaha, pokrok a kreativita
– účastníci si vedou portfolia, která obsahují hodnocení ze strany pedagoga, posouzení zvenčí (testy, výsledky her a soutěží), sebehodnocení účastníka obsahuje průkazné materiály o mimoškolních aktivitách, práce do portfolia si vybírají účastníci.

Interakce a komunikace
– jsou vytvořena pravidla chování a vzájemné komunikace ve školní družině
– tato pravidla jsou účastníky respektována
– pedagogický pracovník aktivně rozvíjí komunikační dovednosti účastníků
– pedagogický pracovník je příkladem verbální i neverbální komunikace
– účastníci mají prostor k vyjádření svého názoru
– klidná a pohodová atmosféra vede k přirozené komunikaci
– účastníci jsou podporováni ve vzájemné spolupráci a kooperaci

V Žabčicích 28.8.2012
Lenka Skúpá Dis, vychovatelka ŠD Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka školy